La Imagen del Mundo y del Hombre en la Retórica Barroca

L.O. Shevchenko, Alfred Nobel University
2020 Vìsnik Unìversitetu ìm. A. Nobelâ: Serìâ Fìlologìčnì Nauki  
LA IMAGEN DEL MUNDO Y DEL HOMBRE EN LA RETÓRICA BARROCA У статті досліджено бароко як тенденцію іспанської колективної свідомості ХVII ст. в емоційносемантичному розвитку реальності. Метою статті є визначення суттєвих характеристик іспанської колективної свідомості, що, у свою чергу, визначає її національно-культурні особливості. Бароко як тенденція іспанської колективної свідомості в емоційно-семантичному розвитку реальності проявляється в таких константах, як трагічне відчуття життя, тяга до
more » ... ття життя, тяга до смерті і одночасно посилене відчуття страху перед нею, внутрішня самотність, ідеалізм і тенденція до містицизму, персоналізму, посиленого почуття людської недосконалості та ворожості навколишнього світу. Барокова риторика може бути синтезована в співіснуванні двох течій: концептуалізму і культеранізму, представленого в романсах і летрільях, які становлять дві важливі форми іспанської поезії. Особливість методології дослідження полягає в тому, що для досягнення мети автором використовувалися загальні та спеціальні лінгвістичні методи, зокрема: синтезу, аналізу, етнонаціональний, лінгвогенетичний, описовий, порівняльний, комплексно-процесуальний. Використання комплексної методології дало можливість досліджувати риторику іспанського бароко через сприйняття світу видатними поетами XVII ст., які створюють світ абсолютної краси, стилізуючи елементи, запропоновані реальністю, або підмінюючи їх іншими, такими, що можуть здійснити більший естетичний вплив. Зроблено висновки про те, що барокова поезія характеризується складним сприйняттям внаслідок міфологічних алюзій, використання культової лексики і накопичення риторичних ресурсів: використання алітерацій, довгих і складних речень, неочікуваних гіпербатонів і повторення структур. Також важливе місце належить сенсорним елементам, що стосуються кольору та музики. Ключові слова: поезія бароко, культурне сприйняття, риторика бароко, колективна свідомість, сонет, символізація. В статье исследуется барокко как тенденция испанского коллективного сознания ХVII в. в эмоционально-семантическом развитии реальности. Целью статьи является определение основных характеристик испанского коллективного сознания, что, в свою очередь, определяет его национально-культурные особенности. Барокко как тенденция испанского коллективного сознания в эмоционально-семантическом развитии реальности проявляется в таких константах, как трагическое ощущение жизни, тяга к смерти и одновременно усиленное чувство страха перед ней, внутреннее одиночество, идеализм и тенденция к мистицизму, персонализм, чувство человеческого несовершенства и враждебности окружающего мира. Барочная риторика может быть синтезирована в сосуществовании двух течений: концептуализма и культеранизма, представленных в романсах и летрильях, которые составляют две основные формы испанской поэзии. Особенность методологии исследования заключаются в том, что для достижения цели автором использовались общие и специальные лингвистические методы исследования, в частности: синтеза, анализа, этнонациональный, лингвогенетический, описательный, сравнительный, комплексно-процессуальный. Использование комплексной методологии дало возможность исследовать риторику испанского барокко через восприятие мира выдающимися поэтами XVII в., которые создают мир абсолютной красоты, стилизируя элементы, предложенные реальностью, или подменяя их другими, такими, которые могут осуществить большее эстетическое воздействие. Сделаны выводы о том, что барочная поэзия характеризуется сложным восприятием вследствие ми-L. O. Shevchenko, 2020
doi:10.32342/2523-4463-2020-1-19-15 fatcat:3xdnnbviongsvhii3jdpflveca