ВОКАЛЬНІ МІНІАТЮРИ Й. С. БАХА В МОДУСІ НАВЧАННЯ СОЛЬНОГО СПІВУ (КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО БАХІАНСТВА)

Admink Admink
2020 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ (НАПРЯМ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО)  
На основі огляду досягнень бахознавства та тенденцій розвитку традицій зарубіжного й вітчизняного бахіанства обґрунтовується необхідність, вивчення вокальних мініатюр Й. С. Баха в контексті вдосконалення вітчизняної вокальної методології. Відзначено дослідження останнього десятиріччя, присвячені проблематиці вокально-художнього виконання творів великого німецького композитора. Виявлені вокальні мініатюри, фонаційно оптимізовані до початкового виховання голосу співака; проведено музичний аналіз
more » ... но музичний аналіз (на прикладі «Das walt' mein Gott», BWV 520), який висвітлив безперечну корисність вокальних творів Й. С. Баха для розвитку професійного голосу співака на початковому етапі вокального виховання; обґрунтована необхідність введення пісень Й. С. Баха до педагогічного репертуару вокаліста-початківця.Ключові слова: І. С. Бах, бахіанство, вокальна музика, сольний спів, вокальна педагогіка. The article, based on a brief overview of the Bachology (science about J. S. Bach) achievements and of the trends in the development of traditions of foreign and domestic Bahianism, justifies the need to research the J. S. Bach's vocal miniatures in the context of improving the domestic vocal methodology. Studies of the last decade on the problems of vocal and artistic performance of the great German composer's works have been noted. Vocal miniatures, phonically optimized for the initial training of the singer's voice, have been identified; the musical analysis (exemplified by «Das walt' mein Gott», BWV 520), which revealed the undeniable usefulness of J. S. Bach's vocal compositions for the development of the singer's professional voice during the initial stage of vocal education, was carried out; the necessity of introducing the J. S. Bach's songs into the pedagogical repertoire of the beginning vocalist is justified.Key words: J. S. Bach, Bachianism, vocal music, solo singing, vocal pedagogic.
doi:10.35619/ucpm.vi32.256 fatcat:xje76jk6yfga7myv5pwudmpnii