Computational design of inorganic nonlinear optical crystals based on a genetic algorithm

Zhenxing Fang, Jing Lin, Rong Liu, Ping Liu, Yi Li, Xin Huang, Kaining Ding, Lixin Ning, Yongfan Zhang
2014 CrysteEngComm  
A theoretical method to design inorganic nonlinear optical crystals for second harmonic generation (SHG) is presented here.
doi:10.1039/c4ce01606h fatcat:vatuxqn57rdtpgbzxsd57a34p4