Gaziantep Olimpiyat Hazırlık Merkezindeki Sporcuların Psikolojik

Performanslarının İncelenmesi, Burak Gürer, Gamze Peksayılır, Mehmet Satıcı, Uğur Abakay, Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi, Spor Yüksekokulu, Gaziantep
unpublished
Özet Bu çalışmanın amacı Gaziantep Olimpik Hazırlık Merkezlerindeki sporcuların psikolojik performans durumlarını belirlemektir. Araştırma bu konuda az çalışma olması bakımından ve sporcu performansındaki psikolojik etmenlerin ortaya konması açısından önem arz etmektedir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 yılındaki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezindeki sporcular oluşturmaktadır. Örneklemi ise Gaziantep Olimpiyat Hazırlık Merkezinde Gaziantep'te yer alan 45 sporcular oluşturmuştur. Araştırmada
more » ... ştur. Araştırmada Loehr (1986) tarafından geliştirilen ve daha sonra Türkçeye uyarlanmış sporcunun zihinsel becerilerinin profilini ortaya çıkaran Psikolojik Performans Envanteri kullanılmıştır. Sonuçta özgüven, dikkat kontrolü, görselleştirme ve imgeleme kontrolü, motivasyon seviyesi, olumlu enerji ve tutum kontrolü alt boyutlarında psikolojik performans açısından anlamlı farklar bulunmuştur (p<0.05). Psikolojik performansın sporcular için önemli bir unsur olduğu söylenebilir. Başarının artması ve sporcu performansının daha üst seviyelere çekilebilmesi için sporculara psikolojik desteklerin verilmesi ve bu konuda çalışmalar yapılması önerilmektedir. Abstract The aim of this research is to determine the psychological performance status of the athletes in Gaziantep Olympic Preparation Centre. This research is rather crucial in that it reveals the psychological factors of the athletes' performance and there is limited research on this subject. The centre of the research is consisted of the athletes in Turkey Olympic Preparation Centre in 2015-2016. The example is consisted of 45 athletes from Gaziantep in Turkey Olympic Preparation Centre. "Psikolojik Performans Envanteri", which was developed by Loehr J:E: (1986), was, then, translated into Turkish, reveals the mental ability of the athlete is used in this research. Consequently, in the sub-dimensions of self-confidence, the control of attention, visualization, the control of imagination, motivation level, positive energy and manner control are crucial in terms of psychological performance (p<0.05). It can be said that psychological performance is an important factor for athletes. In order to increase the success and for the highest performance of the athlete, it is suggested that there should be given psychological support to athletes and there should be done more research in this subject.
fatcat:yd2zt7xzenge7etekgour73hgm