Sociale doeistellingen van taaI-en literatuurstudie

A Bolckmans
unpublished
Van een wetenschappelijk beoefenaar van cen yak wordt verwacht dat hij zijn yak kent 'en beheerst, maar ook dat hij weet wat hij doeten waarom hij het doet. Bij het stelien van de vraag naar het waarom wordt hij ge-confronteerd met het probleem van de relevantie van wat hij doet. Die relevantie moet gedefinieerd worden in dienst van het yak, maar ook in dienst van de betekenis van het vak. Deze algemene probleemstelling die opgaat voor iedere wetenschaps-beoefening, moet aangevuld worden met
more » ... andere probleemstelling, nl. die van wat ik vrije en gebonden wetenschapsbeoefening zou willen noe-men. Ik beperk me hier totenkelespecifieke aspecten daarvan voor de beoefenaars van taal-en literatuurstudie, die ik geloof te kunnen samen-vatten als die van het onderwijs (de gebonden wetenschapsbeoefening) en het wetenschappelijk onderzoek (de vrije wetenschapsbeoefening). Ben waardenvrij onderwijs besrtaat niet ,en is onmogelijk omdart: oillJderwij's steeds een dement van synthese inhoudt waaoo waarden iJlodig zijn. De vraag is 'echter of de zg. 'vrije' we~enschapsbeoefening waalidenvrij kan zijn. Bij deze probleemstelling komt de bezinning over de sociale doelstellingen van het vak :sterk aan bod. Waar het bij ondeTWijs moeilijk is Ite twijfelen aan sociale doelstellingen, is het de gewoonte relfs bezinning daarovel"uittte schakelen bij zuivere wetenschapsbeoefening. Aangezien wetenschappelijk onderzoek wordt bes,chouwd als de voedingsbodem van het onderwijs, wordt in de voorbereiding tot dat onderwijs, de beroepsopleiding dus, een minim ale aandacht besteed aan desociale doelstellingen. Het resul-taat is onvermijdelijk, dat de confrontatie met de beroepsactiviteit, waarin de Isociale doelstelling geinrt:egreerd is (goed ofslecht valt hieT buiten be-s,chouwing), onbehagen en gevoelens van oruust opwekt bij wie is opgeleid in cen sfeer van wetenschapsbeoefening zonder nadruk op de sociale rele-vantie. Uitgangspunt van mijn uite1enzetting hier kan dan ook het manifeste tekort zijn aan visi~ op de sociale Televantie van taal-en literatuurstudie. Ben programma opmaroen voor de sociale doelstellingen daarvan is te ambi-17
fatcat:t7opxwhyjvbwdhwuneye3gdj3a