Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Đặng Việt Phương, Hùng Cường Nguyễn, Hông Vân Nguyễn, Khánh Ngọc Nguyễn Thị
2022 Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông  
Mục tiêu của bài viết này là đề xuất giải pháp nân cao sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại huyện Tam Đảo thông qua việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tích (SEM) bằng phần mềm AMOS 25. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng của khách hàng du lich nội địa tại Tam Đảo chịu ảnh hưởng bởi ba nhân tố với thứ tự mức độ giảm dần về tầm quan trọng như sau: Mức độ tin cậy; Yếu tố hữu hình và Giá cả. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết
more » ... m ý 3 nhóm giải pháp theo 3 yếu tố ảnh hưởng đã được tìm ra nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa tại huyện Tam Đảo.
doi:10.58845/jstt.utt.2022.vn98 fatcat:mnzc7t2zxzdhhntphywyt6nxim