Results of the census of cave-dwelling bats in Podolia and Middle Dniester River region (Ukraine) in 2010–2011
Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Поділля та Середнього Придністров'я (Україна) у 2010–2011 рр

Lena Godlevska, Ivan Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Maria Ghazali, Volodymyr Tyshchenko, Ivan Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
2012 Proceedings of the Theriological School  
Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Поділля та Середнього Придністров'я (Україна) у 2010-2011 рр. -Годлевська Л., Ґхазалі М., Тищенко В. -У 2010 та 2011 рр. (протягом трьох польових виїздів -влітку, восени та взимку) нами здійснено додатковий пошук та обстеження підземних місцезнаходжень рукокрилих Поділля та Середнього Придністров'я. Сумарно обстежено понад 70 підземних об'єктів у 53 пунктах Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей. Обстежені підземелля включають:
more » ... я включають: гірські виробки, оборонні споруди, господарські споруди та об'єкти невизначеного призначення. Об'єкти у 42 пунктах щодо рукокрилих обстежено вперше. Кажанів виявлено у 34 пунктах. Ідентифіковано такі види: Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, M. myotis, M. bechsteinii, M. daubentonii, M. dasycneme, M. nattereri, M. mystacinus s. l. (= M. mystacinus s. str., M. alcathoe, M. aurascens), Plecotus auritus, P. austriacus, Barbastella barbastellus, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus. За результатами обліків визначено два нових ключових підземних місцезнаходження рукокрилих у Вінницькій та Хмельницькій областях. К л ю ч ов і слова: рукокрилі, підземні місцезнаходження, Середнє Придністров'я, Поділля, Україна. Results of the census of cave-dwelling bats in Podolia and Middle Dniester River region (Ukraine) in 2010-2011. -Godlevska L., Ghazali M., Tyshchenko V. -In 2010 and 2011 (during three field expeditions, in summer, autumn and winter) we carried out the additional search and examination of bat underground habitats in Podolia and Middle Dniester River region. Totally, over 70 underground objects in 53 loci of Vinnytsia, Khmelnytskyi and Chernivtsi oblasts were examined. Objects include: mines, fortification buildings, household buildings and objects of unclear destination. Objects in 42 loci were examined by batworkers for the first time. Bats were revealed in 34 loci. The next species were found: Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, M. myotis, M. bechsteinii, M. daubentonii, M. dasycneme, M. nattereri, M. mystacinus s. l. (= M. mystacinus s. str., M. alcathoe, M. aurascens), Plecotus auritus, P. austriacus, Barbastella barbastellus, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus. Basing at results, we determined two new key bat sites, in Vinnytsia and Khmelnytskyi oblasts. Вступ Більшість видів рукокрилих фауни України та, загалом, помірних широт є троґлофілами, тобто такими, які протягом певного сезону або цілорічно використовують підземелля в якості сховищ. Наявність придатних сховищ, зокрема підземних, є одним з факторів, які визначають благополуччя популяцій рукокрилих. Крім того, підземелля є зручними для проведення моніторингу рукокрилих. Наразі, для України, як і раніше, є актуальним інвентаризація підземних сховищ рукокрилих з метою їх (сховищ) охорони і моніторингу. Поділля та Середнє Придністров'я є регіоном, багатим на природні печери та штучні підземелля. Фауністичні дослідження рукокрилих, що використовують природні печери регіону, розпочаті в середині XX ст. (Татаринов, 1956). Проте до недавнього часу дані щодо рукокрилих підземних порожнин регіону залишалися вкрай неповними і фрагментарними. Більш системні дослідження троґлофільних видів кажанів розпочато наприкінці XX ст. і початку XXI ст.
doi:10.15407/ptt2012.11.089 fatcat:aotg6udcdben7gje5ngdmpo64u