Techniques for vapor deposition polymerization
蒸着重合技術

Masayuki IIJIMA, Yoshikazu TAKAHASHI
1997 Oyobuturi  
doi:10.11470/oubutsu1932.66.1084 fatcat:jjaxai3fvva5zdmgtvesqeoxom