Yenido¤an "resüsitasyon" program kursu sonras› yenido¤an hemflirelerinin bilgi kazan›mlar› Knowledge gained and retained by neonatal nurses following neonatal resuscitation program course Orijinal Araflt›rma Original Article Özet

R›dvan Duran, Nükhet Alada¤, Filiz Fien, Ülfet Vatansever, Betül Acunafl, Trakya Üniversitesi, T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤›, Ve Hastal›klar›, Anabilim Dal›, Yenido¤an Dal›
unpublished
A Am ma aç ç: : Yenido¤an "Resüsitasyon" Program› (YRP) kursu sonras› yenido¤an hemflirelerinin bilgi kazan›m ve sürdürmelerinin de¤erlendiril-mesidir. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em m: : Çal›flmaya kat›lan 30 yenido¤an hemfliresi Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Da-l›'nda düzenlenen, dört basamaktan oluflan üç günlük bir YRP kursuna al›nd›. Kat›l›mc›lara Amerikan Çocuk Akademisi'nin önerileri do¤rul-tusunda kurs öncesi, kurs sonras› ve kurstan
more » ... t› ay sonra ayn› sorulardan oluflan 80 soruluk bir yaz›l› s›nav uyguland›. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Kat›l›mc›lar›n do¤ru yan›t yüzdelerinin kurs öncesine göre (%33,6 ± 10) kurs sonras› (%92,4 ± 6,1) önemli oranda artt›¤› saptan-d›. Kurstan alt› ay sonra yap›lan s›nav›n do¤ru yan›t yüzdelerinde ise (%56,2 ± 12,6) kurs sonras›na göre azalma saptan›rken, kurs öncesi-ne göre belirgin olarak yüksek kald›¤› belirlendi. Kurstan sonra bilgi kazan›m› özellikle s›v› ve ilaçlar›n yönetimi basama¤›nda belirgindi. Ç Ç› ›k ka ar r› ›m ml la ar r: : Bu bulgular; YRP kurslar›n›n iki y›ll›k süresi dolmadan, özellikle kurstan en geç bir y›l sonra tekrar edilmesi gerekebilece¤ini gös-termifltir. (Türk Ped Arfl 2007; 42: 153-5) A An na ah ht ta ar r k ke el li im me el le er r: : Bilgi, yenido¤an hemfliresi, yenido¤an "resüsitasyon" program kursu Summary A Ai im m: : The aim of our study was to evaluate the knowledge gained and retained by neonatal nurses following neonate resuscitation program (NRP) course. M Ma at te er ri ia al l a an nd d M Me et th ho od d: : The study comprised 30 neonatal nurses. A 3-day course was held in the Department of Pediatrics, Medical School, Trakya University. A written test with 80 questions derived from the standard test contained in the American Heart Association and the American Academy of Pediatrics Neonatal Resuscitation Manual was given to the neonatal nurses before, at the end and six months after the course. R Re es su ul lt ts s: : The percentages of correct answers significantly improved immediately after the course (%33,6 ± 10; %92,4 ± 6,1). The percentages at the six months follow-up-course test were significantly reduced as (%56,2 ± 12,6) compared to the post-course results, but remained higher with respect to pre-course results. The knowledge gained and retained had increased significantly after the NRP course particularly in the administration of medications and fluids step. C Co on nc cl lu us si io on ns s: : These data suggest that a NRP course may be required prior the end of the usual two-year certification period of NRP courses especially one year after the course. (Turk Arch Ped 2007; 42: 153-5) K Ke ey y w wo or rd ds s: : Knowledge, neonatal nurse, neonatal resuscitation program course 153 Girifl Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün tahminlerine göre her y›l befl milyon yenido¤an›n kaybedildi¤i, bunun yaklafl›k %20'sinin do¤um asfiksisi nedeniyle oldu¤u, bu nedenle baflar›l› bir re-süsitasyonla y›lda bir milyon yenido¤an›n kurtar›labilece¤i öngörülmektedir (1). Hipotermiden koruma, bafl›n› uygun flekilde tutma, aspirasyon yapma ve solunum deste¤i ihtiya-c› olan bebekleri tan›ma gibi basit önlemler yenido¤an›n hastal›k ve ölüm oranlar›nda belirgin de¤iflikliklere neden olabilir. Hemflireler, ebeler ve do¤umhanede bulunan he-kimler yenido¤an resüsitasyonunda gerekli bilgi ve tecrübe-yi kazanmak zorundad›r. Amerika'da personel e¤itimi, Ame-rikan Kalp Birli¤i (AHA) ve Amerikan Çocuk Akademisi (AAP) taraf›ndan onaylanan e¤itim gereçlerini içeren Yenido¤an Resüsitasyon Program› (YRP) ad›ndaki e¤itim program› ile yap›lmaktad›r (2,3). 1996'dan bu yana da YRP kurslar› Sa¤-l›k Bakanl›¤› ve Neonatoloji Derne¤i iflbirli¤i ile Türkiye'de
fatcat:7khxv7tqnbbmhjv3je2umte4xm