W poszukiwaniu zanieczyszczeń chemicznych wody

Agnieszka Niewdana, Agnieszka Nowak
2020 No Limits  
Zanieczyszczenia wody mają wiele źródeł. Najwięcej związanych jest z działalnością człowieka. Rozróżnia się m.in. punktowe źródła zanieczyszczenia wody, jakimi są wysypiska śmieci, też te wynikające z działalności rolniczej i przemysłowej. Nowym problemem stają się farmaceutyki obecne w wodzie. Przedostają się trzema drogami: przez ścieki komunalne, ścieki z zakładów produkcyjnych, a także z ośrodków hodowli zwierząt gospodarskich. Stężenia farmaceutyków są monitorowane, a jednocześnie sprawdza
more » ... dnocześnie sprawdza się możliwości ich szybkiego wykrywania i neutralizowania. Pomocnym w tym może być Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody (ABTOW), zautomatyzowany biologiczny system detekcji łączący właściwości wybranych mikroorganizmów – bakterii nitryfikacyjnych z czujnikami elektrochemicznymi.
doi:10.31261/no_limits.2020.2.08 fatcat:w2ipwmn2nja3zolbzkzbiyvsze