Σκέψεις για τη Σχέση των Πολυεθνικών Εταιριών µε την Αντεγκληµατική Πολιτική των Κρατών

Manos Technitis
2020 Figshare  
H εισήγηση επιχειρεί να εξετάσει κάποια ζητήµατα που αφορούν στη σχέση των πολυεθνικών εταιριών µε την αντεγκληµατική πολιτική των κρατών καθώς και το κατά πόσον και µε ποιους τρόπους οι πρώτες επηρεάζουν τη δεύτερη έµµεσα ή άµεσα. Στο πρώτο µέρος γίνεται αναφορά στους τρόπους κύριους τρόπους παρέµβασης-επιρροής (άσκηση οργανωµένης πίεσης-διαφθορά) ενώ στο δεύτερο µέρος παρατίθενται και σχολιάζονται απτά παραδείγµατα από τη δράση των πολυεθνικών και της αντιµετώπισής τους από την Πολιτεία. Στο
more » ... ρίτο µέρος, εξετάζονται οι επεµβάσεις που δέχονται οι αντεγκληµατικές πολιτικές των κρατών από διεθνείς επενδυτικούς θεσµούς όπως είναι οι Διµερείς Συµφωνίες Επενδύσεων, η επενδυτική διαιτησία και η συµφωνία TTIP µεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. The presentation attempts to examine some issues regarding the relationship between the TNC and the national anti-crime policies, as long as whether and how the first affect the latter, directly or indirectly. In the first part, there is reference to the main ways by which the TNC intervene to the anti-crime policy (lobbying-corruption). In the second part there is mention and commentary of true examples from the actions of TNC and the response of the national States. Finally, in the third part there is reference on how the national anti-crime policies are affected by investment institutions such as BITs, investment ADR methods and the TTIP between EU and USA.
doi:10.6084/m9.figshare.12361841 fatcat:nd6zt6qlrvbplmvpyuaxxdpdje