‫و‬ ‫علوم‬ ‫تکنولوشی‬ ‫زيست‬ ‫هحيط‬ ‫دوره‬ ، ‫هج‬ ‫دهن‬ ‫شواره‬ ، ‫دو‬ ، ‫تابستاى‬ 59 ‫پتروشيوی‬ ‫صنايع‬ ‫در‬ ‫حوادث‬ ‫هيساى‬ ‫در‬ ‫اقليوی‬ ‫های‬ ‫پاراهتر‬ ‫نقش‬ ‫بررسی‬ Effect of Meteorological Parameters on Accident Rates in Petrochemical Industries

Nabiollah Mansouri, Elham Farsi
2016 J.Env. Sci. Tech   unpublished
and Objective): In this research the effectiveness of weather and climate parameters in incidence of accidents in the petrochemical industry was studied and management strategies to prevent these events have been presented. Method: Two of the petrochemical companies, one of them in Assaluyeh (named Zagros, located in warm climates) and the other one in Tabriz (in cold climates) were selected for pilot study. The required data were collected by questionnaire, interview and walking through under
more » ... tudy fields. The analyses of data have been done by Excel, SPSS software and Correlation statistical test. Findings: Climate parameters don't have a directly impact on the petrochemical occupational accidents and there is no significant relationship between them. Discussion and Conclusion: The role of climatic parameters in the incidence of accidents in the petrochemical industry is indirect. In fact, the thermal stress in the first stage caused unsafe conditions and then unsafe behavior, and finally cause human error and occupational accidents. In this study, appropriate solutions for instance engineering or managerial measures are also suggested in order to prevent accidents and injuries.
fatcat:4ow4osksjfawhpst37kdeb6ygq