Validation of the Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ)
Walidacja kwestionariusza Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ)

Edyta Suliga, Kamila Sobaś, Grzegorz Król
2017 Studia Medyczne  
The results of many studies confirm the positive effect of physical activity during pregnancy on the health of both mother and child. Due to this, it is important to use standardised methods of its assessment. In 2004, Chasan-Taber et al. developed the Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ ), taking into account household/caregiving activities, occupational activities, sports/exercise activities, transportation activities, and inactivity. Aim of the research: The validation of the
more » ... nancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ ) by determination of its reproducibility. Material and methods: The questionnaire was validated from June 2014 to February 2015 among 164 women. The respondents were surveyed twice in a 2-week interval. The repeatability of the questionnaire was verified by determining the Pearson correlation coefficient between the results obtained for the same people in the first and second interview, thus determining the intra-subject variability. Inter-subject variability was analysed by comparing the average values of physical activity for the whole group using the Student's t-test for dependent samples. Results: For all levels of physical activity, a high correlation between the results obtained in both interviews was found. The correlation coefficient for total physical activity was r = 0.96. The reproducibility of the results obtained from PPAQ questionnaire was the highest for inactivity and moderate activity (r = 0.96). The analysis according to the type of activity showed that the reproducibility was the highest for occupational activity (r = 0.98). Conclusions: High reproducibility of results obtained using PPAQ questionnaire was found. This allows the assessed questionnaire to be considered as an accurate measurement tool that can be a source of reliable information about physical activity in pregnant women. Streszczenie Wprowadzenie: Wyniki wielu badań potwierdzają pozytywny wpływ aktywności fizycznej w czasie ciąży zarówno na zdrowie matki, jak i dziecka. Ze względu na znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia matki i dziecka istotne jest stosowanie ujednoliconych metod jej oceny. Cel pracy: Walidacja kwestionariusza Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ ) poprzez określenie jego powtarzalności. Materiał i metody: Walidację kwestionariusza przeprowadzono w grupie 164 kobiet od czerwca 2014 do lutego 2015 r. Badanie respondentek wykonano dwukrotnie w dwutygodniowym odstępie czasu. Powtarzalność kwestionariusza sprawdzono poprzez wyznaczenie współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy wynikami uzyskanymi dla tych samych osób w pierwszym i drugim wywiadzie, określając w ten sposób zmienność wewnątrzosobniczą. Zmienność międzyosobniczą analizowano poprzez porównanie średnich wartości aktywności fizycznej dla całej grupy za pomocą testu t-Studenta dla prób zależnych. Wyniki: Dla wszystkich poziomów aktywności fizycznej stwierdzono wysoką korelację pomiędzy wynikami uzyskanymi w obu wywiadach. Współczynnik korelacji dla całkowitej aktywności fizycznej wynosił r = 0,96. Powtarzalność wyników uzyskanych z kwestionariusza PPAQ była najwyższa dla braku aktywności i umiarkowanej aktywności (r = 0,96). W analizie wg typu aktywności powtarzalność była najwyższa dla aktywności zawodowej (r = 0,98). Wnioski: Stwierdzono wysoką powtarzalność wyników uzyskiwanych za pomocą kwestionariusza PPAQ. Kwestionariusz okazuje się trafnym narzędziem pomiarowym, które może być źródłem rzetelnych informacji o aktywności fizycznej kobiet w ciąży. Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33/1 41 Validation of the Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ)
doi:10.5114/ms.2017.66955 fatcat:cps6uyssa5h5llvrvryjptaw3i