İlkokul 4. Sınıfta Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi

A. Halim ULAŞ
2014 Journal of Turkish Research Institute  
Özet Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama etkinliklerinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcılık becerilerinin gelişimine etkisini incelemektir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma gurubunu Erzurum'da bulunan Aydın Doğan İlköğretim Okulu 4-A ve 4-B sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 17 kontrol, 17 deney olmak üzere 34 öğrenci yer almıştır. Veri toplama aracı olarak 1977'de Raudsepp tarafından geliştirilen ve Çoban (1999)
more » ... e Çoban (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan "Ne Kadar Yaratıcısınız?" ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde 18.0 paket programından faydalanılarak frekans ve yüzde değerleri, parametrik testlerden bağımsız gruplarda t-testi ve One Way ANOVA, nonparametrik testlerden Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. İstatistiksel sonuçların anlamlılığı %95 güven aralığında p<0,5 düzeyinde incelenmiştir. Araştırmanın sonunda yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri üzerinde olumlu etki yaptığı; cinsiyet, annebabanın eğitim ve gelir düzeyi açısından yaratıcılık düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Abstract General purpose of the research is to examine effect of creative drama activities in the fourth grade of primary school on creativity abilities development of students. In the study,according to the purpose ,pretestposttest experimental design with control group has been used. Sample of the study is formed by students of 4A and B classes in Aydın Doğan Primary School in Erzurum. As 17 control and 17 experimental, totally 34 students have been involved in the working group. As data collection tool, developed by Raudsepp in 1979 and adapted into Turkish by Çoban (1999) the scale "How creative are you" has been applied. In data analysis,using 18.0 packet program, frequency and percent values, in the groups free from parametric tests t-test and one way ANOVA , as nonparametric tests Mann Whitney and U test have been applied. Significancy of statistical results has been examined on % 95 confidence interval level of p<0,5. As a result, in the study with pretest-posttest experimental design with control group it has been A. Halim ULAŞ, Gökçe TEDİK, Oğuzhan SEVİM observed that creative drama activities have a positive effect on studets' creativity abilities. However, there are no effects of gender, educational levels of parents, level of income on creativity abilities of them.
doi:10.14222/turkiyat1235 fatcat:klk2ho2f3zeaxewehtqejfdg6u