Negotiating the management of micro and small family businesses and the care economy in the post-socialist neoliberal transformation of Serbia

Tatjana Đurić-Kuzmanović, Jelena Fischer, Sonja Mandić
2016 Škola Biznisa  
Sažetak: U radu se istražuju, analiziraju i objašnjavaju rodne pristrasnosti u upravljanju porodičnim firmama i ekonomiji nege u društvenom i ekonomskom kontekstu postsocijalističke neoliberalne transformacije Srbije. Cilj ovog rada je da se iz feminističke levičarske teorijske perspektive ukaže na temeljna ograničenja dominantno patrijarhalnog tipa pregovaranja u ostvarivanju ciljeva razvoja nacionalne ekonomije i rodne ravnopravnosti, kao i postsocijalističke neoliberalne transformacije
more » ... . Rodne pristrasnosti istraživane su metodom dubinskih intervjua na uzorku od trideset mikro i malih porodičnih firmi u Vojvodini/Srbiji, u odnosu na uloge koje u njima imaju parovi/supružnici. Uloge žena i muškaraca, koji su analizirani u ovom radu, prevashodno se odnose na procese upravljanja porodičnim poslovima i pregovaranja o raspodeli njihovih uloga u porodičnoj firmi i u domaćinstvu. U prvom delu rada objašnjavaju se procesi globalizacije, svetske krize i postsocijalističke neoliberalne transformacije Srbije i njihovi rodni efekti. Potom se u drugom delu rada obrazlažu ključne rodne pristrasnosti, identifikovane u upravljanju mikro i malim porodičnim firmama i u ekonomiji nege. U zaključku se ukazuje na ključna otvorena pitanja i izazove sa kojima se suočavaju akteri u mikro i malim porodičnim firmama i na potrebu rodnoosetljivog pregovaranja o upravljanju porodičnim firmama i u domaćinstvima. Ključne reči: rodne pristrasnosti, patrijarhalno pregovaranje, mikro i male porodične firme, domaćinstva, upravljanje porodičnim poslovima, raspodela resursa u domaćinstvu, ekonomija nege, neoliberalna transformacija, Srbija. * tanjadjk@eunet.rs 33 | PREGOVARANJE U UPRAVLJANJU MIKRO I MALIM PORODIČNIM FIRMAMA I EKONOMIJI NEGE U POSTSOCIJALISTIČKOJ NEOLIBERALNOJ TRANSFORMACIJI SRBIJE ŠKOLA BIZNISA, Abstract: This paper studies, analyzes and explains the gender bias in the management of family businesses and the care economy in the social and economic context of the post-socialist neoliberal transformation of Serbia. The aim is, from a left-wing feminist theoretical perspective, to point to the fundamental limitations of the dominant patriarchal type of negotiating in achieving the objectives of the development of the national economy, of gender equality, and of the neoliberal transformation of postsocialist Serbia. Gender biases were investigated through in-depth interviews with a sample of thirty micro and small family businesses in Vojvodina/Serbia, in relation to the roles that couples/spouses have in these. The roles of women and men analyzed in this paper are primarily related to the family business management process and negotiations about the distribution of their roles in family businesses and households. The first part of the paper explains the processes of globalization, the global crisis and post-socialist neo-liberal transformation of Serbia and their general effects. The second part of the paper explains the key gender bias identified in the management of micro and small family firms and the care economy. The conclusion points to the key issues and challenges stakeholders in micro and small family firms face, and the need for gender sensitive negotiations in the management of family businesses and households.
doi:10.5937/skolbiz1-11868 fatcat:oy7u5omiazfw7bazcd75zdn7mi