Subspace gradient domain mesh deformation

Jin Huang, Xiaohan Shi, Xinguo Liu, Kun Zhou, Li-Yi Wei, Shang-Hua Teng, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum
2006 ACM Transactions on Graphics  
Introduction • The constraints introduce include the nonlinear volume constraint for volume preservation, the nonlinear skeleton constraint for maintaining the rigidity of limb segments of articulated figures, and the projection constraint for easy manipulation of the mesh without having to frequently switch between multiple viewpoints.
doi:10.1145/1141911.1142003 fatcat:yxwzrsofubhj5lswe3xxz6a6hu