OPERATIONAL CONTROLLING TOOLS IN A CONSULTING AND TRAINING SERVICES ENTERPRISE
NARZĘDZIA CONTROLLINGU OPERACYJNEGO W FIRMIE DORADCZO-SZKOLENIOWEJ

Arkadiusz Januszewski
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: W artykule opisano narzędzia controllingu operacyjnego, które wdrożono w fir mie doradczo-szko leniowej GDS FALCO. Stanowią one jeden z efektów prac autora zatrudnionego jako wy soko wykwalifikowany personel w ramach projektu "Region Otwarty na Innowacje", finansowanego z Unii Europejskiej. W projekcie zastosowano następu jące metody badawcze: studium przypadku, analizę dokumentacji, wywiad swo bodny oraz prototypowanie z wy korzystaniem arkusza Ms Excel. Na opisane w pracy
more » ... ia controllingu operacyjnego składają się powiązane ze sobą: moduł rejestracji umów z możliwością oceny rentowności projektu na poziomie marży pokrycia uwzględniającej koszty zmienne, moduł planowania i rejestracji wydatków stałych, moduł prognozowania przepływów pieniężnych oraz moduł raportowania służący do wielowymiarowych analiz przychodów i rentow ności. Zostały one pozytywnie ocenione przez kierownictwo i są wykorzystywane w pro cesie zarządzania firmą. Słowa kluczowe: controlling operacyjny, firma doradczo-szkoleniowa, analizy wielowymiarowe, Ms Excel, controlling projektów. Summary: The article presents operational controlling tools implemented in the GDS FALCO consulting and training services enterprise. The tools are one of primary effects of the work of the author, acting as Highly Qualified Personnel for the EU-financed "Region Open to Innovations" project. The project involved the application of the following research methods: case study, analysis of documentation, free-form interview and Ms Excel prototyping. The operational controlling tools described in the paper involve four integrated modules: agreement recording module with the project profitability assessment at the level of contribution margin factoring in variable costs, fixed expenditure planning and recording module, cash-flow
doi:10.15611/pn.2017.471.16 fatcat:l6n4s6hnwjg77kqutk4vyfu5ee