Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Akademik Öz-Düzenlemelerinin İncelenmesi

Esin KAPLAN, Zehra CERTEL
2018 Mediterranean Journal of Humanities  
Öz: Eğitimin önemli hedeflerinden biri, öğrenmenin sorumluluğunu üstlenen, öğrenme süreçlerini kontrol edebilen ve bu öğrenme süreçlerine aktif olarak katılan bireyler yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmada özdüzenleme önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Öz-düzenleme süreçlerini cinsiyet, düzenli spor yapma, teorik ve uygulamalı ders başarı algılarına göre incelemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırma, Akdeniz (n=110), Erciyes (n=127),
more » ... Selçuk (n=152) ve Mehmet Akif Ersoy (n=95) Üniversitelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören yaş ortalaması ( yaş = 21.77±2.40) yıl olan toplam 484 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, Martinez-Pons (2000) tarafından geliştirilen ve Kaplan (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan "Akademik öz-düzenleme ölçeği" ile toplanmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için ikili karşılaştırmalarda t-testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-düzenleme becerileri incelendiğinde kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Düzenli spor yapan, teorik ve uygulama ders başarı algısı yüksek olan öğrencilerin öz-düzenleme puanları spor yapmayan, teorik ve uygulamalı ders başarı algısı düşük olan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Abstract: One of the most important goals of education is to train individuals who are responsible for their own abilities by controlling their own learning processes. Self-control has an important place in reaching this goal. The objective of this study is to examine the Self-regulation processes of Candidates of Physical Education and Sport Teacher on the basis of gender, perceived academic success and regular sport making habits. The study has been executed on a total of 484 students with a mean age ( age =21.77±2.40) year, studying in Akdeniz, Erciyes, Selçuk and Mehmet Akif Ersoy Universities Physical Education and Sport teaching. The data were collected by the "Academic self-regulatory scale" developed by Martinez-Pons (2000) and adapted to Turkish by Kaplan (2014) . Since the data show normal distribution, t-test is used in binary comparisons. The self-regulation skills of the students in the physical education and sport teaching department were found to be significantly higher in famele students than the male. Self-regulation scores of students with regular sports and high theoretical and practical achievement perception were found to be statistically significantly higher than those who did not do sports, had a low theoretical and practical achievement perception of course achievement. The self-regulation of women, regular sportsmen and students who perceive themselves as successful in the theoretical courses are high
doi:10.13114/mjh.2018.394 fatcat:sw2i5a6bwnewxlmook4dz43xqa