Idris Karačović, sluga Nikole Šubića Zrinskog, osmanski beg i paša

Nedim Zahirović
2021 Scrinia Slavonica  
U radu je predstavljena karijera osmanskoga krajiškog bega Idrisa Karačovića, koji je kao dječak bio sluga Nikole Šubića Zrinskog. Tijekom osmanskog zauzeća Sigeta 1566. godine on je zarobljen i nakon toga je postao musliman. Njegovo kršćansko ime je zasad nepoznato. Deset godina poslije zarobljavanja Idris se pojavljuje u izvorima kao kapidžibaša (glavni vratar) bosanskog sandžakbega Ferhada Sokolovića. Krajem 1579., odnosno početkom 1580. godine, Idris je postao sandžakbegom sandžaka Krupa i
more » ... d tada počinje njegova karijera kao osmanskoga krajiškog bega. Nakon Krupe Idris je imenovan sandžakbegom sandžakā Simontornya, Pakrac, Lika, Filek, Siget i Segedin. Godine 1594. Idris je postao beglerbeg novoosnovanog ejaleta Papa i na tome mjestu se zadržao do druge polovice 1596. godine, kada je imenovan beglerbegom ejaleta Bosna. Idris je samo jednu godinu upravljao ovim ejaletom, a onda mu se gubi svaki trag u izvorima. Iz Idrisove prepiske s ugarskim magnatom Ferenczom Batthyányijem može se vidjeti da je, makar posredno, održavao vezu i s Jurjem IV. Zrinskim, sinom Nikole Šubića Zrinskog. Međutim, iz te prepiske ne može se zaključiti je li Juraj znao da je Idris u svojoj dječačkoj dobi bio sluga njegova oca Nikole.
doi:10.22586/ss.21.1.13 fatcat:diez5kavs5dflkafwppcelxoqe