Ecologisation of consumption as a trend in consumer behaviour – implications for future research

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
2018 International Business and Global Economy  
Ecologisation of consumption as a trend in consumer behaviour -implications for future research w celu pe³niejszego wyjaoenienia niespójnooeci w postêpowaniu konsumenta produktów ekologicznych. S³owa kluczowe: konsumpcja produktów ekologicznych, badania marketingowe, triangulacja Klasyfikacja JEL: D1, E2, M3
doi:10.4467/23539496ib.18.030.9403 fatcat:fubdbnthyzef7ewtw4lg2xz4ce