Fractal dimension and neurotoxicity in rats intoxicated by aluminium

Ljiljana Martac
2015 Veterinarski Glasnik  
Za ovo istraživanje korišćen je animalni model neurotoksičnosti kod pacova koji pruža mogućnost izučavanja bioloških patofizioloških fenomena u in vivo i kasnije u in vitro uslovima. Analizom elektrokortikalne moždane aktivnosti uz matematičke metode mogu da se opišu promene izazvane intoksikacijom aluminijumom na animalnom mode lu pacova. U fiziološkim i patofiziološkim uslovima, na eksperimentalnim modelima, posmatrani su mehanizmi u vezi sa promenama u ponašanju, plastičnosti i akumulacija
more » ... sti i akumulacija aluminijuma u nervnom tkivu mozga pacova. Animalni modeli pacova korišćeni u eksperimentima opisuju promene grupne neuronske aktivnosti mozga pacova u različitim režimima intoksikacije aluminijumom. U ovoj studiji registrovana je ECoG aktivnost mozga pacova pod anestezijom kod kontrolnih i aluminijumom tretiranih jedinki. Spektralna i fraktalna analiza kvalitativno i kvantitativno opisuju promene u uslovima neurotoksičnosti. Promene u neurotransmisiji, kao i u strukturi i funkciji nervne mreže su u vezi sa molekularnofiziološkim meha nizmima neurotoksičnosti. Toksičnost aluminijuma je praćena u vezi sa promenama u glutamatergičnoj aktivnosti i aktivnosti kalcijumskih kanala. Spektralnom analizom opisana je neurotoksičnost preko promena u spektralnoj snazi u odgovarajućim frekventnim opsezima. Upoređivanjem FD kontrolnih i intoksiniranih jedinki data je veličina promene u korelaciji sa odgovarajućim patofiziološkim stanjima intoksikacije. Promena FD može biti indikator neurotoksičnosti.
doi:10.2298/vetgl1502021m fatcat:nlrmwy5n75hmnkr5agezrh7sfi