Prediction of biomechanical complications in patients with implant supported fixed dental prostheses in different terms of functional loading

O. M. Doroshenko, O. F. Sirenko
2017 Zaporožskij Medicinskij Žurnal  
Objective -to study features of biomechanical complications (structural fractures, loss of retention, screw loosening/fracture) of implant restorations in different terms of functional loading and work out preventive measures. Materials and methods. The results of prosthetic treatment with implant supported fixed dental prostheses were analyzed among 65 patients, who were treated between 2011 and 2016. There were 28 (47.1 %) men, 37 women (56.9 %), the average age of patients was 35.6 ± 12.7
more » ... rs. All patients had small defects of dentition in posterior region without severe periodontal or general pathology. Prosthetic treatment was performed on two-staged osteointegrated "root form" implants with a screw design. According to the objective of the study all patients were divided into three groups depending on the period within implant placement and tooth extraction (6-8 month or more than 2 years), the terms of functional loading and usage of protective occlusal splits. The incidence of biomechanical complications and functional activity of masticatory muscles were detected. Results. The incidence of mechanical complications during 5-year period was 3.85 times higher in patients with long-term existing defects of dentition after tooth extraction and conventional prosthetic treatment with deferred occlusal loading (3 cases (15 %) of loss of retention, 5 cases (25 %) of veneering material fracture, 1 case (5 %) of abutment screw loosening and 1 case (5 %) of abutment screw fracture) in comparison to patients with early functional loading and shorter period after tooth extraction (1 case (4.3 %) of loss of retention and 2 cases (8.7 %) of veneering material fracture). Protective occlusal splints' application and early functional loading in prosthetic treatment of patients with long-term existing defects of dentition after tooth extraction allowed to decrease the incidence of mechanical complications in 1.57 times in comparison to conventional treatment with deferred loading. Conclusions. The incidence of biomechanical complications of implant restorations is higher in patients with long-term existing defects of dentition after tooth extraction and deferred occlusal loading in comparison to cases of well-timed prosthetics and early functional loading. Protective occlusal splints are proved as effective preventive measures to decrease the incidence of mechanical complications of implant supported fixed dental prostheses and to induce faster normalization of masticatory activity. Прогнозування біомеханічних ускладнень у пацієнтів із незнімними зубними протезами на імплантатах при різних термінах функціонального навантаження О. М. Дорошенко, О. Ф. Сіренко Мета роботи -вивчити особливості виникнення біомеханічних ускладнень (структурних порушень, втрати ретенції, ослаблення/перелому ґвинта) реставрацій на імплантатах при різних термінах функціонального навантаження та розробити заходи профілактики. Матеріали та методи. Проаналізовані результати ортопедичного лікування незнімними зубними протезами на імплантатах 65 хворих, які лікувалися з 2011 по 2016 рік. Чоловіків було 28 (47,1 %), жінок -37 (56,9 %), середній вік -35,6 ± 12,7 року. Усі пацієнти були з малими дефектами зубних рядів у боковій ділянці без вираженої патології пародонта або загальної патології. Ортопедичне лікування здійснювали на двоетапних остеоінтегрованих ґвинтових коренеподібних імплантатах. Згідно з метою роботи, пацієнтів поділили на три групи залежно від періоду між встановленням імплантату та видаленням зуба (6-8 місяців або більше ніж 2 роки), термінів функціонального навантаження та застосування захисних оклюзійних кап. Визначалась частота виникнення біомеханічних ускладнень і функціональна активність жувальних м'язів. Результати. Частота виникнення механічних ускладнень протягом 5 років була у 3,85 раза вищою в пацієнтів із тривалим періодом відсутності зубів після їх видалення та традиційним протезуванням із відтермінованим оклюзійним навантаженням (3 випадки (15 %) втрати ретенції, 5 випадків (25 %) сколів облицювального матеріалу, 1 випадок (5 %) ослаблення ґвинта абатмента, 1 випадок (5 %) перелому ґвинта абатмента) порівняно з пацієнтами з раннім функціональним навантаженням і коротшим періодом після видалення зубів (1 випадок (4,3 %) втрати ретенції та 2 випадки (8,7 %) сколів облицювального матеріалу). Застосування захисних оклюзійних кап і раннього функціонального навантаження в пацієнтів із тривалим періодом відсутності зубів після їхнього видалення дало змогу знизити частоту виникнення механічних ускладнень в 1,57 раза порівняно з традиційним лікуванням і відтермінованим навантаженням. Висновки. Частота виникнення біомеханічних ускладнень реставрацій на імплантатах є вищою в пацієнтів із тривалим періодом відсутності зубів після їхнього видалення та відтермінованим оклюзійним навантаженням порівняно з випадками своєчасного протезування та раннього функціонального навантаження. Захисні оклюзійні капи -ефективні профілактичні засоби для зменшення частоти виникнення механічних ускладнень незнімних зубних протезів з опорою на імплантати та стимулювання швидшої нормалізації активності жувальних м'язів. Ключові слова: незнімні зубні протези, імплантати, жувальні м'язи. Прогнозирование биомеханических осложнений у пациентов с несъёмными зубными протезами на имплантатах при разных сроках функциональной нагрузки Е. Н. Дорошенко, А. Ф. Сиренко Цель работы -изучить особенности возникновения биомеханических осложнений (структурных нарушений, потери ретенции, ослабления/перелома винта) реставраций на имплантатах при разных сроках функциональной нагрузки и разработать профилактические меры. Материалы и методы. Проанализированы результаты ортопедического лечения несъёмными зубными протезами на имплантатах 65 больных, которые проходили лечение с 2011 по 2016 г. Мужчин было 28 (47,1 %), женщин -37 (56,9 %), средний возраст пациентов -35,6 ± 12,7 года. Все пациенты были с малыми дефектами зубных рядов в боковом участке без выраженной патологии пародонта или общей патологии. Ортопедическое лечение проводилось на двухэтапных остеоинтегрированных винтовых корневидных имплантатах. Согласно цели работы пациенты были разделены на три группы в зависимости от периода между установкой имплантата и удалением зуба (6-8 месяцев или более 2 лет), сроков функциональной нагрузки и применения защитных окклюзионных капп. Определялась частота возникновения биомеханических осложнений и функциональная активность жевательных мышц. Результаты. Частота возникновения механических осложнений в течение 5 лет была в 3,85 раза выше у пациентов с длительным периодом отсутствия зубов после их удаления и традиционным протезированием с отсроченной окклюзионной нагрузкой (3 случая (15 %) потери ретенции, 5 случаев (25 %) сколов облицовочного материала, 1 случай (5 %) ослабления винта абатмента, 1 случай (5 %) перелома винта абатмента) по сравнению с пациентами с ранней функциональной нагрузкой и более коротким периодом после удаления зубов (1 случай (4,3 %) потери ретенции и 2 случая (8,7 %) сколов облицовочного материала). Применение защитных окклюзионных капп и ранней функциональной нагрузки у пациентов с длительным периодом отсутствия зубов после их удаления позволило снизить частоту возникновения механических осложнений в 1,57 раза по сравнению с традиционным лечением и отсроченной нагрузкой. Выводы. Частота возникновения биомеханических осложнений реставраций на имплантатах является более высокой у пациентов с длительным периодом отсутствия зубов после их удаления и отсроченной окклюзионной нагрузкой по сравнению со случаями своевременного протезирования и ранней функциональной нагрузки. Защитные окклюзионные каппы являются эффективными профилактическими средствами для уменьшения частоты возникновения механических осложнений несъёмных зубных протезов с опорой на имплантаты и стимулирования скорейшей нормализации активности жевательных мышц.
doi:10.14739/2310-1210.2017.4.104923 fatcat:aqir7xpbrbcunpugkclvhy5dfm