På spetsen av Andens svärd. Maktutövning inom soldatmissionen [chapter]

Elin Malmer
2016 Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället  
Under 1900-talets första decennier skapade kristna aktivister ett landsomfattande system av soldathem, en sorts fritidsgårdar för värnpliktiga, mitt i den militärt-maskulina miljön vid exercisplatser och kasernområden. Det var institutioner präglade av hemoch familjevärden, där en särskild kår av missionärer verkade för att omvända de värnpliktiga männen, och bevara dem från synd. Det hela kallades soldatmission, och var en verksamhetsgren inom den växande kristna väckelsen. 1 1920 fanns det
more » ... eller flera soldathem i frivillig regi vid nästan alla de närmare 40 platser runt om i landet där de värnpliktiga övades. Under första världskriget redovisade några soldathem över 100 000 besök på ett år. 2 Ett nytt perspektiv på väckelsen Den kristna väckelse som utvecklades från 1800-talets senare del och framåt kallas i forskning och dagligt tal ofta för "frikyrkorörelsen". Det är ett ord som kanske framför allt för tanken till opposition mot det evangelisk-lutherska statskyrkoetablissementet och till frigörelse från äldre tiders religiösa förtryck. Det kan också framkalla associationer till nykterhets-och arbetarrörelsen, och därmed till kampen mot ett hierarkiskt, odemokratiskt samhällsskick. Men väckelsen var en mångfacetterad företeelse, som var splittrad både socialt, organisatoriskt och politiskt. Anhängarna kom ur skilda samhällsklasser, och både från land och stad. Väckelsen var uppdelad i flera olika sammanslutningar,
doi:10.16993/bai.j fatcat:no3jz43lnrcbbgqc4c6cfwr6gi