Vállalatközi konfliktusok és megoldási módszerek Egy interjús kutatás tapasztalatai

János Kodolányi, Európai Fõiskola, Közpolitikai, Szolgáltatásmenedzsment Tanszék
unpublished
A gazdaságszociológiában sok kutatást végeznek arról, hogy milyen összefüggés van a gazdasági teljesítmény és a piaci kapcsolatok társadalmi beágyazottsága között (Granovetter 1990). Ezek-a neoklasszikus gondolkodással szemben-azt állítják, hogy a piaci magatartást nemcsak a piaci törvényszerûségek irányítják, hanem a kap-csolatokban fontos szerepet játszik a szereplõk közötti bizalom szintje, a reputációs függõség és az egymásrautaltság mértéke. A beágyazottság a vállalatok kapcsolatait
more » ... álja és konkrét magyarázatot ad arra, hogy cserekapcsolatokat mi tartja össze és milyen hatást gyakorolnak a gazdasági teljesítményre. Ezekbõl a szociológiai eredményekbõl kiindulva a kutatás célja az volt, hogy meg-vizsgálja az együttmûködési formák és a konfliktus megoldási módszerek mögött mi-lyen szociológiai és piaci, (környezeti tényezõk), összefüggések húzódnak meg. A kutatás annyiban mutat túl a fentieken, hogy arra kereste a választ, hogy a piaci cseré-bõl eredõ konfliktusok kezelésében mitõl függ, hogy a szereplõk között a kapcsolat megszakad (lecserélik egymást), a kapcsolat fennmarad, de a viszony megromlik, vagy a kapcsolat úgy marad fent, hogy a szereplõk között a viszony nem romlik meg. Elsõként azok a konfliktus-és szociológiaelméletek, kutatások kerülnek bemutatás-ra amelyek a vállalatok közötti kapcsolatok fenntarthatóságára és annak határaira ke-resnek magyarázatot. Ezt követõen a kutatás hipotézisei és az eredmények bemutatása következik, majd a tanulmány a tapasztalatok összegzésével és a konklúzióval zárul. A kutatás hipotézisei és elméleti háttere Elméleti háttér Mind a gazdaságszociológia mind a szociálpszichológia konfliktuselméletei a piaci aktorok együttmûködésen alapuló magatartását a szereplõk kölcsönös egymásrautalt-sági viszonyából vezeti le. Az egymásrautaltság a kutatás kontextusában a vállalatok közötti kölcsönös érdekfüggõségét jelenti, melynek tartalma, formája és mélysége függ attól, hogy milyen az aktorok egymásról szerzett múltbéli tapasztalata és milyen Szociológiai Szemle 2004/4. 61-86.
fatcat:bmawi4vy7jaijlm627wjhapofi