Finansal Okuryazarlık: Muhasebe ve Finansman Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma (Financial Literacy: A Research for Students Taking Accounting and Finance Education)

Ümit Nusret Salman, Azize Esmeray
2020 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Amaç -Bu araştırma, ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin seçilen değişkenler ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek ve öğrencilerin finansal okuryazarlık başarı düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem -Araştırmanın evrenini, Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde muhasebe ve finansman eğitimi alan ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrenciler
more » ... uşturmaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma metotlarından betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tesadüfi olmayan (non-random) örnekleme yöntemlerinden, kota örneklemesi yöntemiyle 219 öğrenciye anket uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde istatistik programı olan SPSS 23.0 kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren verilere T-Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Anket güvenilirlik testi için Cronbach Alpha analizi yapılmıştır. Bulgular -Yapılan analiz neticesinde, öğrencilerin kredi kartı kullanım durumuna göre finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. İnternet bankacılığı kullanım durumuna göre finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler bölüm ve sınıf bazında değerlendirildiğinde yanıtladıkları soruların ortalama doğru cevapları ile finansal okuryazarlık seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Tartışma -Çalışma neticesinde, kredi kartı kullanımı ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın olmaması, öğrencilerin finansal araçlardan biri olan kredi kartını bilinçli bir şekilde kullanmadıkları sonucunu ortaya koymaktadır. Fakat finans ile ilgili derslerin ağırlıklı olarak verildiği bölümler ile sınıf seviyesinin artması öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesine olumlu yönde katkı sağlamıştır. ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Financial Literacy Financial Information Accounting Article Classification: Research Article Purpose -This research was carried out to determine whether there is a significant difference between the selected variables and the financial literacy levels of students studying at associate and undergraduate level and to determine the financial literacy success levels of the students. Design/methodology/approach -The universe of the research consists of undergraduate and graduate students who received accounting and finance education at Kayseri University Social Sciences Vocational School and Faculty of Applied Sciences. In this study, descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used. Among non-random sampling methods, a questionnaire was applied to 219 students with quota sampling method. SPSS 23.0, a statistical program, was used to analyze the collected data. T-Test and (ANOVA) one-way analysis of variance were applied to the normally distributed data . Cronbach Alpha test was conducted for the reliability of the survey.
doi:10.20491/isarder.2020.958 fatcat:73acnykvy5cjzbtwljio5ovqxe