MODELING OF FILTRATION MASS TRANSFER IN THE MEDIUM OF MICROPOROUS PARTICLES

I.V. GOYANYUK, M.R. PETRYK, I.Y. MUDRYK
2021 Applied Questions of Mathematical Modeling  
Тернопільський національний технічний університеті ім. І. Пулюя МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО МАСОПЕРЕНОСУ В СЕРЕДОВИЩІ МІКРОПОРИСТИХ ЧАСТИНОК Процеси фільтраційного масопереносу є важливими технологічними операціями при розділенні сумішей, екстраґуванні рідин із різних біологічних матеріалів в переробній, хімічній індустрії, фармакології та інших галузях. Структура біологічних матеріалів містить розгалужену систему вологовмістких клітин, міжклітинних полостей, мікропор, через які здійснюється
more » ... перенос. При цьому внутрішні потоки маси спрямовані з середини мікропор вологовмістких частинок до їх поверхонь. Далі формуються проміжні (транзитні) потоки, спрямовані від зовнішніх поверхонь частинок в макропори міжчастинкового простору. В макропорах (intraparticle spaces) виникають зовнішні відтоки рідини на зовні пласту середовища. При фільтраційному переносі-відтиску у попередньо сформованому пласті мікропористих частинок біологічної природи, що піддається стискуванню, виникають внутрішні і зовнішні ґрадієнти тисків відповідно в частинках і міжчастинковому просторі, які спричинюють відтоки рідини із пласту і частинок.. Ця модель ґрунтується на відповідних рівняннях балансу маси у внутрічастинковому просторі (intraparticle spaces), включаючи міжчастинковий просторі (extraparticle spaces). Згідно такої моделі, потік рідини з мікропор intraparticle spaces розглядається як такий що є незначним у порівнянні з потоком з частинок на зовні -в макропори extraparticle spaces та потоком з extraparticle spaces назовні пласту середовища. До того ж, розглядувана модель включає припущення про псевдо статичність потоку між intraparticle spaces і extraparticle spaces. Це означає, що інтенсивність потоку -з середини частинки назовні, є пропорційною різниці тисків всередині і назовні частинки, що є дуже наближено. Методами інтеґральних перетворень Лапласа і Фур'є побудований високошвидкісний точний аналітичний розв'язок крайової задачі фільтраційного масопереносу, що включає два взаємозв'язаних типи переносу: на мікрорівні -в мікропорах вологовмістких частинок, та макрорівні -в системі макропор міжчастинкового простору в обмеженому середовищі мікропористих частинок. Шляхом розв'язання оберненої задачі з використанням експериментальних концентраційних розподілів в системі, розробленій засобами Microsoft Visual C++ розраховані профілі приведених коефіцієнтів консолідації для частинок та системи макропор і виконана перевірка моделі на адекватність. Ключові слова: інтегральне перетворення Лапласа, скінченне інтегральне перетворення Фур'є, мікропористі частинки, моделювання процесів масоперенесення, коефіцієнти консолідації, мікропори, пласти, адсорбент, дифузія, зв'язки, модельні профілі.
doi:10.32782/kntu2618-0340/2021.4.2.1.9 fatcat:nbt6btczh5fl3fvqmkmwrg5bom