Structural transformation of confined iodine in the elliptical channels of AlPO4-11 crystals under high pressure

Shuanglong Chen, Mingguang Yao, Ye Yuan, Fengxian Ma, Zhaodong Liu, Ran Liu, Wen Cui, Xue Yang, Bo Liu, Bo Zou, Tian Cui, Bingbing Liu
2014 Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP  
doi:10.1039/c3cp55164d pmid:24658134 fatcat:yuk4gqio3bhfnicq4eu6s757kq