Diagnosis of Vascular Disturbances of Erectile Function in Men

В. В. Спиридоненко
2020 Health of Man  
Діагностика судинних порушень еректильної функції у чоловіків В.В. Спиридоненко дУ «Інститут урології НАмН України», м. Київ У статті наведено сучасні погляди на особливості обстеження пацієнтів із судинною формою еректильної дисфункції. План обстеження хворих із зазначеною патологією регламентовано протоколами Європейської Асоціації урологів, яких потрібно суворо дотримуватися. Ретельно проведене обстеження пацієнтів із васкулогенною еректильною патологією є запорукою коректно проведеного
more » ... остичного обстеження з максимально достовірними даними. Коректне та максимально повне обстеження таких випадків сприяє формуванню у лікаря та хворого правильного уявлення про захворювання, а у певних випадках оцінювання необхідності оперативного лікування дає змогу оцінити шанси та ризики проведення відповідних процедур. Ключові слова: васкулогенна еректильна дисфункція, обстеження. Diagnosis of vascular disturbances of erectile function in men V.V. Spyrydonenko The article presents modern views on the features of examination of patients with a vascular form of erectile dysfunction. The examination plan for patients with this pathology is regulated by the protocols of the European Association of Urology, which should be strictly observed. A thorough examination of patients with vasculogenic erectile dysfunction is the key to a correctly established diagnosis. A correct and maximally complete examination of such cases helps to form the correct idea of the disease at the doctor and patient, and in cases of assessing the need for surgical treatment, it allows you to assess the chances and risks of the relevant procedures.
doi:10.30841/2307-5090.2.2020.212410 fatcat:32wghoyjhza63m65vuswkz2yvu