Strojevi u oplemenjivanju tekstilija-ITMA 2015

S Flinčec Grgac, A Vinčić
2016 Tekstil   unpublished
Prikaz* Na sajmu ITMA 2015 u Milanu (od 12. do 19. studenoga 2015.) okupilo se 1700 izlagača iz 174 zemalja, koji su predstavili novosti iz područja tek-stilne i odjevne tehnologije te omo-gućili da oko 123 tis. posjetitelja dobije uvid u inovativne tehnologi-je i istraživanja. ITMA 2015 zabilje-žila je 20 % povećanje po broju po-sjetitelja u odnosu na ITMA 2011. CEMATEX (European Committee of Textile Machinery Manufacturers-Europski odbor proizvođača tekstil-nih strojeva) je vrlo zadovoljan
more » ... vrlo zadovoljan odzi-vom sudionika te je izjavljeno da je ova 17. izložba ITMA jedna od naj-uspješnijih, a tema održivosti postigla je velik odjek kod kupaca. Izlagači su uočili da su kupci, bez obzira na to jesu li prvi puta posjetili ovaj sajam ili ga već tradicionalno posjećuju, po-kazali ozbiljnost u pronalasku novih inovativnih rješenja sa svrhom posti-zanja prednosti u odnosu na konku-renciju. Ključ okupljanja je poticanje aktiv-nosti usmjerenih na razvoj tekstilnog sektora uz uspješnije prevladavanje izazova s kojima se suočava tekstilna i odjevna industrija. Ovaj sajam je najveća svjetska izložba proizvođača tekstilnih i odjevnih strojeva, tehno-logija, sredstava i usluga. Upotpunjen je različitim konferencijama i prate-ćim programom, na kojima su pre-zentirana znanstvena dostignuća te su se vodile konstruktivne rasprave o temama značajnima za industrijsku održivost. Održivost je znatno više od popularne fraze, uz inovativnost, izu-zetno je važna za cijeli tekstilni proi-zvodni lanac. Na ITMA 2015 izlaga-či su svrstani u 19 područja, u pavi-ljonima 6, 10 i 14 izlagali su proizvo-đači strojeva i sustava za oplemenji-vanje, u paviljonu 18 proizvođači strojeva za tehnolo giju tiska tekstila, a proizvođači bojila i pomoćnih sred-stava izlagali su u paviljonu 8 Milan-skog sajma, sl.1. S obzirom na velik broj izlagača koji su sveobuhvatno i iscrpno informi-rali zainteresirane o strojevima i po-stupcima obrade u svrhu postizanja boljih svojstava, ekološke i ekonom-ske učinkovitosti u ovom se prikazu daje osvrt samo na neke proizvođače sustava za oplemenjivanje koji su se istaknuli svojim prezen tacijskim spo-sobnostima i visokom inovativnošću. Brückner Trockentechnik GmbH & Co. KG kao vodeći njemački, i svjetski proizvođač strojeva u sektoru naslojavanja i oplemenjivanja tka-* Izlaganje S. Flinčec Grgac na sav-jetovanju Tekstilni dani Zagreb 2015, Zagreb, 10.12.2015. Sl.1 Izlagački prostor sajma ITMA 2015: a) prikaz raspodjele izlagačkih prostora po područjima, b) jedna od izlagačkih dvorana vezana uz strojeve za oplemenjivanje, bojadisanje, tisak i njegu tekstilija a) b)
fatcat:s75ffpydibcylb2da6hndnoqte