Evaluation of the Incidence and Etiological Distribution of Extraspinal Non-Traumatic Sciatica Using Computed Tomography and/or Magnetic Resonance Imaging

Mehmet Şükrü Şahin
2013 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG) travma dışı ekstraspinal siyatika tespit edilen yirmi yedi vakayı sunmak ve travma dışı ekstraspinal siyatikanın sıklık ve etiyolojik dağılımını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Siyatika şikayeti bulunan hastaların BT ve MRG tetkikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Siyatikaya neden olabilecek patolojisi olan hastalar çalışma kapsamına alındı. Son tanı klinik bulgular, BT -MRG bulguları ve histopatolojik
more » ... e ile konuldu. İntraspinal (diskojenik, faset artropati, vb.) ve travmatik siyatika olguları çalışma dışı tutuldu. Bulgular : 27 hastada siyatik siniri etkileyen patoloji saptandı. Çalışmada 14 kadın 13 erkek hasta yer aldı. Ortalama yaşları 53 (17 -91)'tü. En sık saptanan patoloji sakroileit (n = 9) idi. 7 olguda kötü huylu tümör, 3 olguda priformis sendromu, 5 olguda iyi huylu tümör, 1 olguda arteriyovenöz malformasyon, 1 olguda gluteal abse ve 1 olguda obturator arter anevrizması tespit edildi. Tartışma: Sakroileit ekstraspinal nontravmatik siyatikanın en sık nedenidir. Spinal bir patolojisi tespit edilmeyen hastalarda klinik bulgularla uyumlu olarak öncelikle sakroiliak eklem değerlendirilmelidir. Ancak diğer nadir görülen ekstraspinal patolojilerde akılda tutulmalıdır. Abstract Aim: To present 27 cases with non-traumatic extraspinal sciatica by means of computerized tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) and to investigate the frequency and etiological distribution of non-traumatic extraspinal sciatica. Material and Method: CT and MRI surveys of patients with sciatica complaints were evaluated retrospectively. Patients with pathology which might have caused sciatica were included in the study. Final diagnostic clinical findings were concluded with CT-MRI images and histopathological examination. Intraspinal (discogenic, facet arthropathy, etc.) and traumatic sciatica cases were excluded from the study. Results: Pathology affecting the sciatic nerve was detected in 27 patients. 14 of the patients were female, 13 were male; average age was 53 (18 -91). The most frequent pathology was sacroiliitis (n = 9). It was detected that 7 cases had malignant tumor, 5 cases had benign tumor, 3 cases had piriformis syndrome, 1 case had arteriovenous malformation, 1 case had gluteal abscess, and 1 case had obturator artery aneurysm. Discussion: Sacroiliitis is the most frequent cause of extraspinal non-traumatic sciatica. In accordance with the clinical findings, primarily the sacroiliac joint should be assessed in patients without a spinal pathology. However, other rare extraspinal pathologies should also be kept in mind.
doi:10.4328/jcam.1125 fatcat:r27yjcwb3regthw3pdmm2lklnq