भाषा र पारिभाषिक शब्दावलीको कोशीय प्रारूपः एक विश्लेषण [Lexical Structures of Language and Linguistic Semantics: An Analysis]

यादवराज उपाध्याय [Yadav Raj Upadhyay]
2021 Prithvi Journal of Research and Innovation  
यस शोधन आलेखमा भाषा, भाषा विज्ञानको परिचय तथा शाखाहरूबारे चिनारी प्रस्तुत गर्दै पारिभाषिक शब्दावली र कोशीय प्रारूपबारे खोज विश्लेषण गरिएको छ । भावाभिव्यक्तिको संस्कृति विचार विनिमयको आधार भाषाका बारेमा वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन गर्ने ज्ञानको शाखा नै भाषा विज्ञान हो । व्याकरण, भाषाशास्त्र हुँदै विकसित भाषा विज्ञानको संरचक पक्षका आधारमा ध्वनि विज्ञान, वणर् विज्ञान, व्याकरण (रूप, रूप सन्धि र वाक्य) र अर्थ विज्ञान प्रमुख शाखाहरू हुन् । अध्ययन विश्लेषणको पद्धतिका आधारमा भाषा विज्ञानका ऐतिहासिक,
more » ... मक र वणर्नात्मक प्रमुख तिन शाखाहरू छन् । सिद्धान्तकेन्द्री र प्रयोगकेन्द्री आधारमा भाषा विज्ञान सैद्धान्तिक र प्रायोगिक दुई प्रकारका हुन्छन् । भाषा शिक्षण, कोश विज्ञान, शैली विज्ञान, सामाजिक भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, व्यतिरेकी भाषा विज्ञान, सङ्कथन विश्लेषण आदि प्रायोगिक भाषा विज्ञानका प्रकारहरू हुन् । भाषाविज्ञानका यी शाखाहरूमा प्रयुक्त परिभाषाका माध्यमबाट बुझ्नु पर्ने सयांै पारिभाषिक तथा प्राविधिक शब्दावलीहरू छन् । यस्ता शब्दावलीहरूलाई शब्दकोशीय ढाँचामा पेस गर्न सकिने कोशीय प्रारूपको सीमित नमुना समेत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । [Linguistic semantics and lexical structures have been discussed in this paper, introducing language, linguistics and its forms. Linguistics is the scientific study of language and its structure that is associated with the knowledge systems while communicating across cultures. It is a developed form of grammar, including other aspects of language such as sound system, letters, words, sentences and meanings. It has three main branches such as historical linguistics, comparative linguistics and descriptive linguistics. It can also be categorized into two types: theoretical linguistics and applied linguistics. There are other types of linguistics as well that include language teaching, lexicology, stylistics, sociolinguistics, psycholinguistics, translation studies, computational linguistics and narratology are some examples of applied linguistics. Based on these branches of linguistics, there are hundreds of linguistic semantics to be leant in the study of language and its structure. In this paper, they are exemplified as lexical structures of language and linguistic semantics.]
doi:10.3126/pjri.v3i1.37438 fatcat:ui4sttqu5jdmliu6ypykpxw25i