‫بیولوژیک‬ ‫خصوصیات‬ ‫بررسی‬ ‫ی‬ ‫مولکولی‬ ‫و‬ ‫چند‬ ‫جدا‬ ‫یه‬ ‫خیار‬ ‫موزائیک‬ ‫ویروس‬ Cucumber mosaic virus (CMV)) ) ‫غرب‬ ‫شمال‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫بشیر‬ ‫سخندان‬ ‫نعمت‬ ، 2 ، ‫رو‬ ‫رخشنده‬ ‫فرشاد‬ 3 ‫و‬ ‫حمیدرضا‬ ‫زمانی‬ ‫زاده‬ 3

unpublished
fatcat:7ybwaxnfwjc7li5m5umokp3fde