PRACA ORYGINALNA

Maciej Kinalski, Adam Śledziewski, Mariusz Kuźmicki, Małgorzata Buraczyk, Adam Krętowski, Ida Kinalska, Zakład Ciąży, Akademii Medycznej W Białymstoku, Klinika Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Wewnętrznych, Akademii Medycznej W Białymstoku (+1 others)
2003 Diabetologia Praktyczna   unpublished
Wskaźniki ryzyka ujawnienia się cukrzycy ciężarnych Risk factors for the onset of gestational diabetes mellitus Adres do korespondencji: Dr hab. med. Maciej Kinalski Zakład Patofizjologii Ciąży Akademii Medycznej w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok tel.: (0 85) 746 83 36, faks: (0 85) 748 66 05 STRESZCZENIE WSTĘP. Cukrzyca ciężarnych (GDM, gestational diabetes mellitus) to różnego stopnia zaburzenia tole-rancji węglowodanów wykryte podczas ciąży. W Polsce częstość GDM
more » ... olsce częstość GDM szacuje się na około 4%. Ce-lem badań była identyfikacja czynników ryzyka ujaw-nienia się GDM, które wskazują na konieczność wy-konywania badań przesiewowych w grupie kobiet ciężarnych. MATERIAŁ I METODY. W częściowo retrospektywnym badaniu uczestniczyły 283 kobiety. Badania przepro-wadzono 8-12 tygodni po porodzie u 136 pacjen-tek z rozpoznaną GDM klasy G1 oraz u 147 kobiet, które w ciąży miały prawidłową tolerancję węglo-wodanów. W pobranej krwi żylnej oznaczano wy-brane parametry gospodarki węglowodanowej i tłuszczowej. Ponadto, analizie statystycznej pod-dano dane antropometryczne pacjentek. WYNIKI. Znaczna część pacjentek z GDM miała nad-wagę lub otyłość i w ich rodzinach częściej wystę-powała cukrzyca niż w rodzinach chorych z grupy kontrolnej. Ponadto średni wiek metrykalny był wy-ższy niż u kobiet z prawidłową tolerancją węglowo-danów. Urodzeniowa masa ciała noworodków ma-tek z GDM była wyższa niż w grupie kontrolnej. Stę-żenia HbA 1c , triglicerydów i cholesterolu były wyższe w grupie kobiet z GDM. WNIOSKI. Cukrzyca ciężarnych częściej ujawnia się u kobiet starszych, z nadwagą lub otyłością. Liczba porodów oraz występowanie cukrzycy w rodzinie zwiększa ryzyko GDM. Wśród tych kobiet należy bez-względnie przeprowadzić badania przesiewowe w kierunku GDM. Słowa kluczowe: cukrzyca ciężarnych, czynniki ryzyka ABSTRACT INTRODUCTION. Gestational diabetes mellitus (GDM)
fatcat:g7v7cbnstnap5bczurouht7che