Audytor wewnętrzny jako partner biznesowy

Lena Grzesiak
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Audyt wewnętrzny zwiększa skuteczność działania organizacji dzięki diagnozowaniu procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz ładu organizacyjnego. Jego funkcja doradcza wspiera organizację w realizacji jej celów. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, czy audytor wewnętrzny może być partnerem biznesowym w organizacji. Wskazano zadania i funkcje audytu wewnętrznego oraz opisano wybrane kompetencje audytora wewnętrznego. Podstawą metodologiczną artykułu były
more » ... analiza piśmiennictwa oraz wnioskowanie logiczne. Opracowanie może się przyczynić m.in. do przeciwdziałania negatywnym stereotypom audytu wewnętrznego oraz może stanowić przesłankę do zmian w edukacji przygotowującej do wykonywania tego zawodu. W zamyśle autorki artykuł stanowi punkt wyjścia do dalszych badań w przyszłości. Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, zarządzanie organizacją, odbiór audytu wewnętrznego, kompetencje audytora wewnętrznego. Summary: Internal audit increases the effectiveness of organizations by diagnosing risk management, internal control processes and governance. Its advisory function supports organizations in achieving their goals and added value. The aim of the article is to answer the question whether an internal auditor can be a business partner in the organization. Thus, it presents internal audit tasks and functions as well as describes its principles and selected internal auditor's competences. The article is based on the critical analysis of the literature and logical reasoning. It may help counteract the negative stereotypes of internal audit and encourage changes in education preparing for this profession. It is intended as a starting point for further research in the future.
doi:10.15611/pn.2018.543.04 fatcat:auaiktvwpjgdxirw2zwwnw4rl4