Κοινωνικές αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση δίγλωσσων μαθητών: Διδασκαλία, πρακτικές, σχολική ένταξη. Σύγκριση εκπαιδευτικών διαπολιτισμικού και γενικού δημοτικού σχολείου

Αικατερίνη Γεωργίου Καρρά
2014
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετά τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου για τους δίγλωσσους μαθητές και ανιχνεύει τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αλλά και για την προώθηση της ένταξης των δίγλωσσων μαθητών. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για τις έννοιες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της διγλωσσίας και των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
more » ... την ποιοτική έρευνα που διενεργήθηκε με τη χρήση συνεντεύξεων σε δείγμα δεκαοχτώ εκπαιδευτικών από δύο σχολεία, ένα διαπολιτισμικό και ένα γενικής εκπαίδευσης. Στο τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα και γίνεται ανάλυση τους σε σχέση με τη σχετική βιβλιογραφία.
doi:10.26262/heal.auth.ir.136031 fatcat:yzi46fwtgbgl3i5orvcdzv35bu