KRONİK ÜRTİKERLİ HASTALARDA BASAMAK TEDAVİSİNE YANIT VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

Güzin Özden, Deniz Çetinkünar, Ayşe Turan
2020 Cukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi  
Öz Giriş: Bu çalışmada kronik ürtiker tanısı ile takip edilen hastaların genel özelliklerinin değerlendirilmesi, uygulanan basamak tedavisine yanıt veren ve vermeyen hastaların karşılaştırılması ve prognostik faktörlerin araştırılması planlandı. Materyal ve Metot: Çalışmamızda 27 Haziran 2016-27 Haziran 2017 tarihleri arasında Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Kliniği'nde kronik ürtiker tanısı ile takip edilen 182 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi.
more » ... fik özellikler, laboratuvar değerleri, deri prik test sonucu, otolog serum deri testi sonucu (OST) tedavi başlangıcında yapılan ürtiker kontrol testi, önerilen tedaviler ve yanıtları değerlendirilerek kayıt altına alındı. Hastalar antihistamin direnci pozitif ve negatif olarak iki gruba ayrıldı ve gruplar arasında farklılık olup olmadığı araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 18-72 yaş arasında ortalama yaş 40.56±13.02 olan 128 kadın 54 erkek hasta alındı. Kadınlarda hastalık süresi 25.72±29,85 ay, erkeklerde hastalık süresi 23.26±29.56 ay idi. 99 (70K, 29E) hastada antihistamin ilaç tedavisine direnç saptanmazken, 83 (58K,25E) 3. basamak tedavi uygulandı. Demografik özellikler ile atopi ve dermografizm varlığı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Hastalık süresi daha uzun erkek hastalarda antihistamin grubu ilaçlara karşı direnç pozitifliği istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.031) Hastalık süresi ile dermografizim ve otolog serum testi (OST) arasında ilişki bulunmadı. (Sırasıyla p=0.640, p=0.075). Sonuç: Kronik ürtiker tedavisinde antihistamin ilaç tedavisine direnci önceden anlamamızı sağlayacak klinik bulgular ve laboratuvar parametrelerinin saptanması tedavi seçiminde önemlidir. Çalışmamızda OST pozitifliği, kronik ürtikere eşlik eden anjioödem varlığı ve soy geçmişte alerjik hastalık olması, total IgE nin<1 IU/ml ile hastalık süresi uzun olan erkek olgularda antihistamin ilaç tedavisine dirençli olarak bulundu. Anahtar kelimeler: Kronik ürtiker, otolog serum testi, Total Ig E, anti histamin ilaç direnci Abstract Introduction: In this study, it was planned to evaluate the general characteristics of the patients who were followed up with the diagnosis of chronic urticaria, to compare the patients who responded to the line treatment and who did not, and to investigate the prognostic factors.. Material and Method: In this study, we evaluated demographic features, laboratory values, skin prick test result, autologous serum skin test (AST) result, retrospectively from the files of 182 chronic urticaria patients who applied to Adana Numune Training and Research Hospital Allergy and Immunology Clinic between 27 June 2016 and 27 June 2017. Urticaria control test performed at the beginning of treatment, the recommended treatments and their responses were evaluated and recorded. Patients with chronic urticaria were divided into two groups as antihistamine resistance positive and negative and these groups were evaluated statistically. Results: A total of 128 female and 54 male patients, aged 18-72 years, with an average age of 40.56 ± 13.02 were evaluated. Disease duration in women is 25.72 ± 29.85 months, disease duration in men is 23.26 ± 29.56 months. 99 (70 women, 29 men) patients were not resistant to antihistamine drug therapy and 83 (58 women, 25 men) patients were applied to third-line therapy. There was no statistically significant difference between the groups according to demographic features, presence of atopy and dermographism, skin test result. In male patients with long disease duration, antihistamine group drug resistance was found statistically significant (p = 0.031). There was no relationship between disease duration and dermographism and AST. (p = 0.640, p = 0.075, respectively). Conclusion: Determination of clinical findings and laboratory parameters that will enable us to understand the resistance to antihistamine drug treatment in chronic urticaria is important in the selection of treatment. In our study, OST positivity, the presence of angioedema accompanying chronic urticaria, an allergic disease in the past, male patients with a long disease duration and total Ig E <1 IU/ml was found to be associated with resistance to antihistamine drug therapy.
doi:10.36516/jocass.2020.44 fatcat:yh2ub2o2grhwvdpv2amizd6vey