РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ УКРАЇНИ

Ірина БАТАРЕЙНА
2020 Humanities science current issues  
Ірина БАТАРЕЙНА, orcid.org/0000-0003-0456-9838 аспірант кафедри педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, Запорізька область, Україна) irinabatpryanichnikova@gmail.com РОЗВиТОК ТеОРІї І ПРАКТиКи МОРАЛьНОГО ВиХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВиХ шКІЛ УКРАїНи У статті проаналізовано поняття «мораль», «моральні знання», «моральні якості», «моральне виховання», «моральна поведінка», «виховне середовище», «виховна
more » ... ище», «виховна технологія». Висвітлюється проблема морального виховання сьогодення та шляхи вирішення. Значну роль у вихованні учнів початкових шкіл відіграє робота вчителя. У час реформування системи освіти вчитель повинен володіти методами і прийомами виховання дитини на різних етапах розвитку. Метою освіти України є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, виховання високих моральних якостей, підвищення освітнього рівня народу. Великого значення набуває моральне виховання учнів початкових шкіл України. У молодшому шкільному віці відбувається розвиток незалежності та самостійності від зовнішнього впливу. Моральне виховання виступає одним із пріоритетних напрямів розвитку нашої держави. В Україні система виховання відноситься до давніх педагогічних традицій нашого народу. Праці вчених Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Сухомлинського, О. Духнович були присвячені проблемам морального виховання. Нова українська школа має бути сучасним простором розвитку учнів. Розглядаються основні нормативні документи та державні освітні ініціативи, спрямовані на розвиток морального виховання. Окреслюється стан морального виховання із середини ⅩⅩ століття до теперішнього часу. В Україні виникла низка проблем, пов'язаних із духовним життям суспільства, а саме дефіцит милосердя та взаєморозуміння, відчуження людей один від одного, вияви байдужості й жорстокості. Особливо молодший шкільний вік потребує уваги як початковий етап соціалізації дитини. Моральна вихованість учня -це його прагнення, світорозуміння та світовідчування, що виявляються у ставленні до людей, до суспільства, до моральних цінностей, до виконання своїх обов'язків. Важливого значення набуває виявлення найбільш ефективних форм взаємодії школи, сім'ї та громадськості в цьому контексті та визначення умов, засобів, форм і методів, які є найбільш дієвими під час формування моральних знань, умінь і навичок. Ключові слова: мораль, моральні знання, моральні якості, моральне виховання, моральна поведінка, виховне середовище, виховна технологія. ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) Батарейна I. Розвиток теорiї i практики морального виховання учнiв... of indifference and cruelty. Especially the younger school age needs attention as the initial stage of socialization of the child. The moral upbringing of a student is his aspiration, worldview and worldview, which are manifested in relation to people, to society, to moral values, to the performance of their duties. It is important to identify the most effective forms of interaction between school, family and community in this context and identify conditions, tools, forms and methods that are most effective in the formation of moral knowledge, skills and abilities.
doi:10.24919/2308-4863.1/29.209309 fatcat:xtdkcjbtczekxowqpx6bsljh6u