THE EFFECTIVENESS OF THIOCTIC (α-LIPOIC) ACID FOR THE ENHANCEMENT OF THE LOWER LIMBS CIRCULATION IN DIABETIC PERIPHERAL NEUROPATHY
ЕФЕКТИВНIСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ТIОКТОВОї (α-ЛIПОЄВОЇ) КИСЛОТИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КРОВОПОСТАЧАННЯ НИЖНIХ КIНЦIВОК ЗА ДIАБЕТИЧНОЇ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕЙРОПАТIЇ

M. B. Gorobeiko
2014 PROBLEMS OF ENDOCRINE PATHOLOGY  
Український науково-практичний центр ендокринної хiрургiї, трансплантацiї ендокринних органiв i тканин МОЗ України, м. Київ maksymg@gala.net Синдром дiабетичної стопи потребує комплексного пiдходу як до дiагностики, так i до визначення тактики лiкування. Найкращi результати отримуються тодi, коли в лiкувально-дiагностичному процесi задiяна мультидисциплiнарна бригада фахiвцiв [1], оскiльки саме за таких умов можливо виробити оптимальний загальний вектор лiкування хворого з урахуванням знань та
more » ... мiнь як ендокринолога, так i хiрурга, травматолога, судинного чи ендоваскулярного хiрурга. Нормалiзацiя глiкемiї у хворих на синдром дiабетичної стопи та застосування тiоктової (α-лiпоєвої) кислоти є основними патогенетично обґрунтованими складовими комплексу терапевтичних заходiв. Численними закордонними та українськими дослiдниками показаний позитивний ефект молекули α-лiпоєвої кислоти як у випадках нейропатiї, так i за розвитку синдрому дiабетичної стопи [2] [3] [4] . При цьому покращення стану пацiєнта оцiнювалось як за суб'єктивними показниками¸так i за даними об'єктивних обстежень, а саме: зменшення iндексiв за шкалою симптомiв NSS (Neuropathy Symptom Score), TSS (Total Symptom Score), прискорення нейром'язової передачi, тощо. Проте один аспект дiї препарату випадав з поля зору фахiвцiв, а саме взаємний вплив нейропатiї та мiкроангiопатiї. На наш погляд, є закономiрною взаємозумовленiсть проявiв дiабетичної периферичної полiнейропатiї та дiабетичної мiкроангiопатiї. По-перше, вони є наслiдком одного стану гiперглiкемiї. По-друге, не лише змiни мiкроциркуляцiї у нервових структурах можуть призвести до порушення функцiї периферичного нерва з розвитком дистальної нейропатiї, але й порушення iннервацiї мiкросудинного русла можуть вести до порушень мiкроциркуляцiї шляхом розвитку феномену артерiоло-венулярного шунтування [5] [6] [7] . Попри те, що цей феномен часто згадується в лiтературi [8-10], лiкарi в практичнiй дiяльностi мало звертають на нього увагу. В своїй роботi ми оцiнювали результати лiкування дiабетичної периферичної полiнейропатiї у хворих на синдром дiабетичної стопи з огляду на роль порушення мiкроциркуляцiї при таких станах. Метою дослiдження, що подається, була оцiнка змiни рiвню постачання кисню до тканин нижнiх кiнцiвок на тлi призначення хворим тiоктової (α-лiпоєвої) кислоти. МАТЕРIАЛИ ТА МЕТОДИ До основна групи (ОГ) було включено 37 хворих, що перебували на стацiонарному лiкуваннi в Українському науково-практично-му центрi ендокринної хiрургiї, трансплантацiї ендокринних органiв i тканин з подальшим переводом на амбулаторне лiкування.
doi:10.21856/j-pep.2014.1.04 fatcat:5kx4wyhe6nbpdf6hkx66px6iom