The analogue and the digital and the possibilities of their use in social research
Analogne i digitalne veličine i mogućnosti njihovog korišćenja u društvenom istraživanju

Srbobran Branković
2020 Kultura  
Са же так:Радсеба вираз ли ка маиз ме ђуана лог нихиди ги тал них ве ли чи наимо гућ но сти мако јеонемо гудадо при не судру штве ном ис тра жи ва њу.Kонстатујеседаједи ги та ли за ци јада ласна жан за махме ре њуудру штве нимна у ка ма,ти мештосенатојплат фор ми про из во де ве ли ке ко ли чи не спе ци фи ко ва них по да та ка и штосенатајна чиномо гу ћа ваоп се жни јеиква ли тет ни јеопи си ва ње,об ја шње њеираз у ме ва њедру штве нихпо ја ва.По дат кеко ји секо ри стеудру штве номис тра жи
more » ... штве номис тра жи ва њуау торкла си фи ку јеутри гру пе:1)"чи сти",из вор нипо да ци,на ста линади ги тал нојплат фор ми,2)чи стиана лог нипо да ции3)по да цико јисупосвој ству де ломди ги тал ни,аде ломана лог ни.По томсесва каодтетригру пеана ли зи расаста но ви штањи хо вихмо гућ но стииогра ни че њау дру штве номис тра жи ва њу. Kључне ре чи: ди ги та ли за ци ја, ана лог не и ди ги тал не ве ли чи не, мер љи востудру штве нимна у ка ма,мер неје ди ни це Увод-апо ри јекре та њаиста ја ња:За ми сли моуам фи те а тру та блубе лебо је.Ма ју шнимвр хомфло ма сте ранањојоста ви моје двави дљи вуцр нутач ки цу.Су тра дан,тач нопо сле24 са та,на ла зи мосво јутач ки цу,не по мич ну,наистомме стугде смојеиоста ви ли.Далијетотач но?На рав нодани је!Она СРБОБРАН БРАНКОВИЋ SrbobranBranković FacultyforEconomy,FinancesandAdministration,Belgrade THEANALOGUEANDTHEDIGITALANDTHE POSSIBILITIESOFTHEIRUSEINSOCIALRESEARCH Abstract The paper deals with the differences between the analogue and the digital and the opportunities they can present in social research. It is statedthatdigitizationhasgivenastrongimpetustomeasurementin thesocialsciences,byproducinglargequantitiesofspecifieddata.This allows for a more extensive and qualitative description, explanation andunderstandingofsocialphenomena.Theauthorhasclassifiedthe datausedinsocialresearchintothreegroups:1)originaldatagenerated onadigitalplatform,2)originalanaloguedata,and3)thedatathatis partly digital and partly analogue. The author looks at each of these threetypesofdata,treatingtheirpotentialsandlimitationsintermsof socialresearch.
doi:10.5937/kultura2066287b fatcat:j4kyqd2rgfcw7k6coarivuanfu