Maltepe Tıp Dergisi / Maltepe Medical Journal Yaygın Geliimsel Bozukluklarda Güncel Antipsikotik Kullanımı Review: Current Antipsychotic Use In Pervasive Developmental Disorders

Gökin Mehmet, Karaman, T Maltepe, Üniversitesi Tıp, Fakültesi Hastanesi, Çocuk Ruh, Salıı Ve, Hastalıkları Poliklinii
unpublished
Amaç: Yaygın Geliimsel Bozukluklar (YGB), çocukluk çaı balangıçlı, kronik ve nörobiyolojik temelli bozukluk-lardır. Genellikle tedaviye balangıç noktası, davranıçı ve eitsel müdahalelerdir. Farmakolojik müdahaleler, bo-zuklua elik eden güçlüklerin ortadan kaldırılarak gerek ilevselliin arttırılmasında gerekse bu sayede dier mü-dahalelerin daha etkin bir ekilde uygulanmasında kul-lanılmaktadırlar. Antipsikotik ilaçlar, YGB'de görülen sal-dırganlık, kendine zarar verici davranılar, öfke
more » ... iritabilite, dürtüsellik, konuma gecikmesi, sosyal çekilme ve duygudurum deiiklikleri semptomlarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bu yazıda YGB'li çocuklarla antipsikotik kullanılarak yapılmı aratırılmalar gözden geçirilerek, kullanılan ajanların tolere edilebilirlik ve etkin-liklerinin tartıılması amaçlanmıtır. Anahtar kelimeler: yaygın geliimsel bozukluk, otizm, antipsikotikler, psikofarmakoloji SUMMARY: Objective: Pervasive Developmental Disorders (PDD) are chronic and neurobiological-basis disorders that are childhood-onset. Generally, behavioural and educational interventions are starting points of the treatment. Pharmacological interventions are used to eliminate diffi culties which are associated with the disorder, and thus to increase functionality as well as to facilitate the administration of other interventions more effectively. Antipsychotic medications are frequently used in the treatment of PDD symptoms like aggressive behaviours, tantrums, irritability, self-injury, impulsivity, speech-delay, social withdrawal and mood changes. In this article, studies of children with PDD who received antipsychotic treatment are reviewed and it is aimed to discuss tolerability end effi cacy of the agents.
fatcat:z6ntkkeo75hexgr7jvmjs6gnvq