Оригиналaн научни рад Original scientific work Дејан Шабић Мила Павловић РЕГИОНАЛНИ ПРИСТУП ПРОУЧАВАЊУ СОЦИОКУЛТУРНИХ РАЗЛИКА МЕЂУ СТАНОВНИШТВОМ МЕТРОПОЛИТЕНСКОГ ПОДРУЧЈА МУМБАЈА *

Vi
2009 unpublished
Извод: У раду је анализиран регионални приступ проучавању социокултурних разлика, мултикултуралности и димензија културног развоја на примеру станов-ништва метрополитенског подручја Мумбаја. Указано је на различите аспекте и димензије односа и веза између етничких група и заједница у овом милионском граду, пренос култура у традиционалном индијском друштву и утицај глобализа-ције. Посебан део рада посвећен је утицају глобализације на социoкултурне про-мене у друштву са аспекта регионалне
more » ... регионалне географија. Кључне речи: регионални приступ, мумбајска агломерација, становништво, кул-тура, мултикултуралност Abstract: The regional approach in researching the social and cultural differences, multiculturalism and the dimensions of cultural development has been analyzed through the example of the population of Mumbai Metropolitan Area. Different aspects and dimensions of relations and connections between ethnic groups and communities in this large city, transfer of cultures in the traditional Indian society and influence of globalization have been indicated. The influence of globalization on the social and cultural changes in society from the aspect of regional geography has been discussed in a separate part of the paper.
fatcat:oodksmntsvcqhas6vhcpsa73ey