PHILOSOPHICAL COMPREHENSION of HEURISTIC MODEL OF PROTOTYPOLOGICAL MEMORY BLOCK (AFTER G. POPOV)
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОТОТИПОЛОГІЧНОГО БЛОКУ ПАМ'ЯТІ (ЗА Г. ПОПОВИМ)

OLEG MALTSEV, Memory Institute, Odessa, Ukraine
2020 HUMANITIES STUDIES  
Print). Humanities Studies. 2020. Випуск 4 (81) Філософське осмислення евристичної моделі прототипологічного блоку пам'яті (за Г. Поповим) 11 UDC 416.721.125. Анотація Актуальність дослідження формування особистості у діалектичному протиріччі «індивід-група» зростає у сучасному формуванні глобалізованих відносин. У предметному полі нашої наукової розвідки актуалізовано дослідження взаємозв'язку «групаіндивід» у механізмі реалізації еталонної взаємодії і роль такого гносеологічного інструменту,
more » ... к модель прототипологічного блоку пам'яті людини, (що сформульовано академіком Г.С. Поповим) у розумінні цих процесів. Метою нашої наукової розвідки є філософське осмислення евристичної моделі прототипологічного блоку пам'яті людини, її устрою і логіки спрацьовування механізмів пам'яті людини у контексті діяльнісного підходу. Гіпотезою нашої статті виступає припущення, що поточна модель авторитетів за Г.С. Поповим відображає фрактальні відносини у процесах перенесення, тиражування і масштабування в діалектиці взаємозв'язку «група індивід». Завдання дослідження: 1) дати визначення прототипу і прототипологічного блоку пам'яті, необхідні для подальшого аналізу проблеми; 2) подати погляди академіка Г.С. Попова, його авторську концепцію і теоретичну модель, яка відображає евристичну модель пам'яті людини; 3) визначити специфіку видів механізмів прототипологічного боку пам'яті; 4) описати логіку і теорію функционування механізмів прототиполгічного блоку пам'яті у контексті формування філософії людини з позиції реалізації діяльності людини і 5) розглянути теоретичну модель прототипологічного блоку пам'яті та її специфічні позначення та образні конструкції. Наукова новизна: вперше представлено дослідження впливу системи еталонів за моделлю Г. С. Попова, що становлять безпосередньо структуру моделі авторитетів, в протиріччі «індивід-група», яке є направленим на визначення детермінантів формування світогляду особистості, у дослідженні загального, універсального і особливого, специфічного у розвитку особистості як суб'єкта життя, і конкретних її проявів. Також новизною даного дослідження виступає підхід до вирішення висунутих до філософського осмислення питаньпідхід до дослідження системи формування авторитетів на підставі динаміки і принципів роботи механізмів пам'яті людини. Ключові слова: пам'ять, феноменологія пам'яті, фрактальна модель авторитетів, прототип, протипологічний блок пам'яті, діалектика «індивід-група». Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями Глобальні загрози все частіше в спрямованості впливу і руйнування визначають предметність мікросоціальних відносин, на рівні Філософія © Мальцев О. В., 2020 12 Keywords: memory, memory phenomenology, the fractal model of authorities, prototype, the prototipological memory block, dialectics"the individual -group».
doi:10.26661/hst-2020-4-81-01 fatcat:gzgqbcuh3rgcjdlrn3ttfodqni