No evidence found for an increased risk of long-term fatigue following human papillomavirus vaccination of adolescent girls

T.M. Schurink-van't Klooster, J.M. Kemmeren, N.A.T. van der Maas, E.M. van de Putte, M. ter Wolbeek, S.L. Nijhof, A.M. Vanrolleghem, J.A. van Vliet, M. Sturkenboom, H.E. de Melker
2018 Vaccine  
doi:10.1016/j.vaccine.2018.09.019 fatcat:253qyknegbf75fy47azmxtdqhm