مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت حاد هوازی بر غلظت آپلین پلاسما، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین مردان مبتلابه دیابت نوع دو

محمدطاهر افشون پور, عبدالحمید حبیبی, روح الله رنجبر
2016 فیزیولوژی ورزشی  
هدف از این پژوهش، مقایسۀتأثیر دو شدت فعالیت حاد هوازی بر غلظت آپلین پلاسما، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلابه دیابت نوع دو می­باشد.بدین­منظور، 12 آزمودنی مبتلابه دیابت نوع دو (با میانگین سنی 6/3±6/52 سال، قد7/6± 3/171 سانتی‌متر و وزن 7/4±58/87 کیلوگرم) در پژوهش حاضر شرکت کردند. ابتدا و طی ­جلسه­ای، ­تن‌سنجی و اوج اکسیژن مصرفی (VO2peak) آزمودنی‌ها از طریق آزمون تعدیل‌شدۀ بروس محاسبهگردید. سپس، آزمودنی‌ها پس از گذشت حداقل 10 ساعت از ناشتایی،طی دو جلسه در­­معرض آزمون دویدن روی
more » ... ر­گردانبا دو شدت­50 درصد و ­80 درصد اوج اکسیژن مصرفی قرار گرفتند. علاوه­براین، نمونۀ خونی پیش از فعالیت، بلافاصله پس از آن و 24 ساعت پس از هر شدت فعالیت برای اندازه‌گیری سطوح آپلین، گلوکز و انسولین گرفته شد. به­منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیزآزمون تحلیل واریانس درون‌گروهی دو‌راهه با اندازه‌گیری مکرر مورد استفاده قرار گرفت. برمبنای نتایج­، تفاوت معنا‌داری­ در مقدار آپلین پلاسما بین شدت‌های فعالیت مشاهده می­شود (416.P=0 در شدت 50 درصد و 286.P=0 در شدت 80 درصد)؛ درحالی‌که­در زمان نمونه‌گیری و تعامل بین شدت­هاتفاوت معناداری وجود ندارد (0.05>P). همچنین، یافته­ها­ تفاوت معنا‌داری را در مقدار گلوکز خون و مقاومت به انسولین در شدت و زمان نمونه‌گیری و نیز تعامل بین این دو نشان نمی­دهد (0.05>P). به­طورکلی، به­نظر می‌رسد فعالیت حاد هوازی در شدت بالا می‌تواند تأثیر معناداری بر غلظت آپلین پلاسما در مردان مبتلابه دیابت نوع دو ایجاد کند؛ در­حالی­که تأثیری بر متغیرهای گلوکز و مقاومت به انسولین ندارد.
doi:10.22089/spj.2016.773 doaj:d310a59968d241958013fbe94e3da15b fatcat:nzqfjehxjna5vdh4rcrsqke2gu