Between carelessness and ignorance. Women, sexuality and reproductive health in socialist Yugoslavia

Ivana Dobrivojevic-Tomic
2019 Glasnik Etnografskog Instituta SANU  
Између небриге и незнања. Жене, сексуалност и репродуктивно здравље у социјалистичкој Југославији 1 Рад разматра промену положаја жене у социјалистичком друштву и њену делимичну, али не и потпуну еманципацију. Посебна пажња је посвећења односима полова у условима социјалистичке модернизације, слабљeњу друштвених стега и патријархалних назора, буђењу сексуалности, као и последицама које су ове велике друштвене промене пратиле. Kоришћени су извори из Архива Југославије, као и релевантна периодика
more » ... елевантна периодика и литература. Kључне речи: Југославија, еманципација, жене, сексуалност, абортус, репродуктивно здравље, контрола рађања Between Carelessness and Ignorance. Women, Sexuality and Reproductive Health in Socialist Yugoslavia The paper discusses the changing position of women in the socialist society and its partial, but not complete emancipation. Special attention has been given to gender relations in the conditions of socialist modernization, weakening of social restrains and patriarchal believes, the awakening of sexuality and the consequences that followed these major social changes. The sources from the Archives of Yugoslavia, as well as relevant periodicals and literature, were used. Положај жене у социјалистичком друштву Убрзана послератна модернизација довела је до великих промена у југословенском друштву. Социјалистичко друштво стварало је социјалис- Гласник Етнографског института САНУ LXVII (2); 309-323 
doi:10.2298/gei1902309d fatcat:funt4blxczacdeonog2v3xumg4