ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS ДЕРЖАВНА ЕТНОПОЛІТИКА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ)

unpublished
Etnopolityka Ukraińskiej Centralnej Rady (na przykładzie polskiej mniejszości narodowej) Streszczenie Autor bada główne tendencje w polityce Centralnej Rady w sprawie mniejszości narodowych. Analizuje zasady funkcjonowania Ministerstwa Spraw Polskich. Szczególną uwagę przywiązuje do zbadania kulturalnej i edukacyjnej działalności mniejszości polskiej. Uważa, że warunki dla rozwoju mniejszości narodowych na Ukrainie były w badanym okresie korzystne. Słowa kluczowe: Centralna Rada, mniejszość
more » ... ka, narodowo-osobista autonomia, stosunki międzyetniczne, polityka kulturalna i oświatowa The state national policy in the period of the Ukrainian Central Rada (on the example Polish national minority) Abstract The basic tendencies of the Ukrainian Central Rada policy in relation to national minorities were analyzed. Also the principles of Ministry of Polish affairs' functioning were examined. Significant attention was given to cultural and educational activities of the Polish minority. It has been found out that the conditions for development of national minorities in UNR were favorable.
fatcat:mipjc4ns5bcapgckbc3qngbmjy