Eastern Academic Journal ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ИНТЕГРИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МИКРО РАВНИЩЕ CHALLENGES IN INTEGRATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT MICRO LEVEL

Miroslav Angelov
2016 unpublished
Икономически университет-Варна РЕЗЮМЕ-В съвременното динамично развитие на икономиката и индустрията в частност, интеграцията на концепцията за устойчиво развитие в бизнес организациите е една от най-сериозните предпоставки и възможности за постигане на конкурентни предимства и положителна репутация и престиж в обществото. Постигането на тази цел преминава през разрешаване и приемане като приоритет справянето с конкретни предизвикателства при интегриране на концепцията. В статията се разглежда
more » ... рез какви етапи преминават развитието на тези предизвикателства в последните 2-3 десетилетия. Целта е да се изведе рамка от предизвикателства при интегриране на концепцията за устойчиво развитие на микро равнище, последвана от опита и изследванията на различни световни и регионални институции и изследователи. Резултатите от разработката могат да послужат за разработване на един нов далновиден подход за интеграция на концепцията на ниво бизнес организация. Ключови думи: Бизнес организация, интеграция, предизвикателства, микро равнище, устойчиво развитие Abstract-In the modern dynamic development of economy and industry in particular, the integration of the concept of sustainable development in business organizations is one of the most serious conditions and opportunities to achieve competitive advantages and goodwill and prestige in society. Achieving this goal goes through the authorization and acceptance as a priority addressing specific challenges in integrating the concept. The article examines in what stages of development undergo these challenges in the last 2-3 decades. The aim is to put the framework of challenges in integrating the concept of sustainable development at
fatcat:xwpvkes7hbekdoxm3g7qrz5v2i