FARKLI COĞRAFİ BÖLGELERDE GÖREV YAPAN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ertan ÇETİNKAYA
2021 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi  
Eğitim programlarında gerçekleştirilen reform hareketleri öğrencilerin aktif olduğu, deneyimleyerek öğrendiği stratejileri benimsemektedir. Öğrencilerin aktif olmasına imkân sağlayan öğrenme ortamlarının başında okul dışı öğrenme ortamları gelmektedir. Öğretmenler, eğitim sürecinde öğretimi planlayan ve uygulayan, lider rolüne sahip olan paydaşlardır. Öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik deneyimlerinin raporlanması, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve görüşlerinin paylaşılması
more » ... ir. Bu çalışmada farklı coğrafi bölgelerde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamları ve bu ortamlarda yürütülen öğretim faaliyetlerine ve teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini ve ihtiyaçlarını açığa çıkarmak amaçlanmıştır. Temel nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu çalışmada, araştırmacı tarafından hazırlanan bir görüşme formu kullanılarak gönüllü dokuz fen bilimleri öğretmeni ile bir çevrimiçi platformda ses kaydı alınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulguları; fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamları hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, avantajlarını vurguladıklarını, bütün öğrenme alanlarında etkili bir biçimde kullanılabileceğini ifade ettiklerini ancak bu ortamlardan sıklıkla yararlanmadıklarını ortaya koymuştur. Öğretmenler, okul dışı öğrenme ortamlarını çoğunlukla gezi ve eğlence amaçlı kullanmakta, genellikle bürokratik işlemlere yönelik hazırlık yapmakta ve öğretim sürecini çoğunlukla planlamamaktadırlar. Öğretmenler bu ortamlarda gerçekleştirilen öğretimden sonra soru-cevap Çetinkaya, E. Farklı coğrafi bölgelerde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi. 299 tekniğini kullanarak öğrencilerin deneyimlerini değerlendirmektedirler. Öğretmenler okul dışı öğrenme ortamlarında çeşitli sorunlarla karşılaşmakta ve buralarda öğretim gerçekleştirmek için bazı açılardan kendilerini yetersiz hissetmektedirler. Öğretmenler, bu ortamlardan etkili bir biçimde yararlanmayı sağlayacak zengin içerikli kaliteli eğitimlere ihtiyaç duymaktadırlar. Öğretmenler teknolojinin okul dışı öğrenme ortamlarında kullanılmasını önermektedirler. Araştırma bulgularından ulaşılan sonuçlar doğrultusunda araştırmacı, öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarını kullanmalarını teşvik edecek mesleki bir ödüllendirme sistemi ile resmi izin işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında bürokrasiyi ve kâğıt israfının azaltılmasını sağlayacak bir dijital başvuru platformu oluşturulmasını önermektedir.
doi:10.33418/ataunikkefd.876107 fatcat:ibsydtkezrcljazxucamrpulau