СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Сергій Віцько, Андрій Макаренко
2020 Profesìonalìzm Pedagoga: Teoretičnì j Metodičnì Aspekti  
С. ВІЦЬКО, А. МАКАРЕНКО Сутність, зміст і завдання духовно-морального виховання особистості майбутнього вчителя ____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 252 УДК 371. 134 СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Сергій Віцько кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний
more » ... аський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ Донецької області, Україна ORCID ID 0000-0002-7089-5482 dbwmrj@gmail.com Андрій Макаренко кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ, охорони життя та цивільного захисту ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ Донецької області, Україна Анотація. Статтю присвячено висвітленню ролі вищої школи становленні особистості майбутнього вчителя, зокрема розкрито сутність, зміст і завдання духовно-морального виховання. Схарактеризовано антропоцентричний, теоцентричний, соціоцентричний підходи щодо трактування сутності морального виховання. Виокремлено групи цінностей, на утвердження яких має бути вмотивована молодь: морально-етичні, соціально-правові й особистісно зорієнтовані. Запропоновано ефективні шляхи духовно-морального виховання, поміж яких: опора на національні здобутки; організація системної діяльності педагогіввикладачів, спрямованої на залучення майбутніх учителів до духовної скарбниці, на розвиток ціннісних орієнтацій, духовно-моральних якостей студентів та їх творчого потенціалу; залучення до процесу духовно-морального виховання засобів різних видів мистецтва. Ключові слова: вища освіта; майбутні вчителі; духовні цінності; духовно-моральне виховання. Постановка проблеми. Моральне виховання на сучасному етапі розвитку педагогічної науки тісно пов'язане з формуванням і розвитком духовності. Основою духовно-морального виховання науковці вважають залучення особистості до найвищих загальнолюдських цінностей: милосердя, правди, справедливості, готовності поступитися власними інтересами заради інтересів інших, бажання робити добро людям і намагатися триматися подалі від зла. Міра сформованості даних рис особистості говорить про рівень її духовності й моральності. Наразі українська держава переживає кризу, що охопила майже всі сфери життя людини -від економіки до культури. Духовна криза в наші дні виявляється у відчутті людьми безглуздості життя; у знеціненні людських законів; у повсякденному порушенні норм поведінки; у втраті людських С. ВІЦЬКО, А. МАКАРЕНКО Сутність, зміст і завдання духовно-морального виховання особистості майбутнього вчителя ____________________________________________________________________________________ Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. -Вип. 12. -Слов'янськ, 2020. 253 С. ВІЦЬКО, А. МАКАРЕНКО Сутність, зміст і завдання духовно-морального виховання особистості майбутнього вчителя ____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» С. ВІЦЬКО, А. МАКАРЕНКО Сутність, зміст і завдання духовно-морального виховання особистості майбутнього вчителя ____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» С. ВІЦЬКО, А. МАКАРЕНКО Сутність, зміст і завдання духовно-морального виховання особистості майбутнього вчителя ____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 260
doi:10.31865/2414-9292.12.2020.206756 fatcat:qexrigpt7beqjpegtiznwkr37u