DEVELOPMENT OF THE CREATIVITY IN TECHNICAL EDUCATION
ROZVOJ TVOŘIVOSTI V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Jan NOVOTNÝ
2011 Journal of Technology and Information Education  
Basic education is intended to provide general education that is unique and decisive for further development of the life of every individual. In this general education must have its place even technical education, which has along with other natural science subjects to give students a basic quantum of technical knowledge and skills, develop technical thinking, creativity, helping to develop their key competencies. The creative process is undergoing human society since its inception. With the
more » ... ovement of the basic means of technical teaching increases the possibility of further work. Nowadays a broad concept of creativity is based on the assumption that each person can create and creativity can occur in each activity, and therefore in each lesson of basic school. The research, which is described in the article, is focused on the creative abilities of students on basic schools. It is a transversal research of creative abilities of second grade elementary school students. Research study was also targeted to academic groups with which students can get into close contact. The aim of the described research was to map the level of technical imagination (creativity) by means of shape-folding test, measurement the practical intelligence test, and level of creative thinking using Torrance figural test of creative thinking. Resumé: Základní vzdělávání má za cíl poskytnout všeobecný základ, který je jedinečný a rozhodující pro další rozvoj života každého individuálního jedince. V tomto všeobecném vzdělávání musí mít své nezastupitelné místo i technické vzdělávání, které má spolu s dalšími přírodovědnými obory i stěžejní úlohu, kdy studenti a žáci získali základní kvantum technických znalostí a dovedností. Tento druh vzdělání rozvíjí technické myšlení, technickou tvořivost a pomáhá rozvíjet žákovské klíčové kompetence. Tvůrčí proces prochází lidskou společnost od jejího vzniku. V současné době je tvořivost široký pojem, který vychází z předpokladu, že každý člověk může vytvořit a může být tvořivý. Tvořivost jej provází při každé činnosti, a také v průběhu výuky technických předmětů. Výzkum, který je popsán v tomto článku, je zaměřen na tvůrčí schopnosti žáků na základních školách. Jedná se o transversální výzkum tvořivých schopností žáků druhého stupně základních škol. Výzkumná studie byla rovněž zaměřena na skupiny akademických pracovníků, s nimiž se studenti a žáci budou v průběhu studia dostávat do úzkého kontaktu. Cílem popsaného výzkumu bylo zmapovat úroveň technické představivosti (tvořivosti) pomocí tvarového skládacího testu v porovnání s měřením praktické inteligence, a úrovně kreativního myšlení pomocí Torranceho figurálního testu tvořivého myšlení.
doi:10.5507/jtie.2011.026 fatcat:ogray6s3xrbwlhkesytaau4wle